PPT – Pedagogisk Psykologisk tjeneste for Ytre Namdal

PP-tjenesten hjelper barn og unge som har behov for særskilt tilrettelegging. I tillegg skal PPT bistå i kompetanse- og organisasjonsutvikling i barnehager og skoler. Målet er at de som trenger det får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. 

Hva er PP-tjenesten?

 • PP-tjenesten hjelper barn og unge som har behov for særskilt tilrettelegging. I tillegg skal PPT bistå i kompetanse- og organisasjonsutvikling i barnehager og skoler. Målet er at de som trenger det får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. 
 • Barn og elever som ikke har eller ikke kan få utbytte av det ordinære utviklings- og opplæringstilbudet, har rett til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. 
 • Før barnet/eleven kan få vedtak om spesialpedagogisk hjelp/undervisning, må det foreligge en sakkyndig vurdering utarbeidet av pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).
 • PPT er også sakkyndig instans for voksne med behov for spesialundervisning på grunnskolens område. 
 • Ansatte i PPT har taushetsplikt. 

 

Eksempler på behov for særskilt tilrettelegging kan være

 • Funksjonshemning 
 • Språk- og kommunikasjonsvansker
 • Konsentrasjonsvansker
 • Sosiale og emosjonelle vansker
 • Adferdsvansker
 • Syn og hørselsvansker
 • Matematikkvansker
 • Lese- og skrivevansker
 • Lærevansker
 • Nevroutviklingsforstyrrelser 
 • Autismespekterforstyrrelser (ASF)
 • Mistanke om forsinket utvikling
 • Ufrivillig skolefravær 

 

Ved bekymring

 1. Bekymring tas opp mellom barnehage/skole og hjem.
 2. Barnehagen/skolen gjør sine undersøkelser og setter inn tiltak. Barnehage/skole og foresatte kan rådføre seg med PPT.
 3. Vedvarende bekymring tas opp i drøftingsteam med barnehage/skole, PPT og helsesykepleier. Foreldre har også anledning til å delta ved drøfting av egne barn. Drøftingsteamet vurderer om saken skal henvises PPT.
 4. Henvises til PPT med samtykke fra foresatte.
 5. PPT utformer sakkyndig vurdering av barnets/elevens behov. PPT kan også gi råd og veiledning til barnehagen/skolen. 
 6. Kommunen gjør vedtak med utgangspunkt i sakkyndig vurdering.
 7. Etter vedtak om spesialpedagogisk hjelp/undervisning skal tiltak evalueres gjennom årsrapport. 
 8. Barnehage/skole er ansvarlig for å sende ny årsrapport til PPT innen 15. mars dersom eleven skal ha ny sakkyndig vurdering. For andre barn/elever er fristen 31. mai. 
 9. Det kreves ny sakkyndig vurdering ved overgangen barnehagen-skole og fra mellomtrinn-ungdomstrinn. Dette krever ny pedagogisk rapport.

 

Lenker

 

PPTs øvrige oppgaver i skoler og barnehager

 • Systemrettet tiltak og kompetanse- og organisasjonsutvikling. Dette gjøres gjennom spesialpedagogisk team i barnehager, veiledning, rådgivning og kurs. 
 • Tverrfaglig samarbeid. 

 

PPT holder til i FriskHus på Kolvereid

  

Kontaktinformasjon

PP-tjenesten
Hovednummer
Telefon 94 84 76 17

Besøksadresse: Bjørkåsvegen 17, 7970 Kolvereid

Venke Breivik
Fagansvarlig PPT
E-post
Heidi Finnestrand Volden
Rådgiver PPT
E-post
Eva Lauten
Spesialpedagog
E-post
Tove Torgnes Kristensen
PP-rådgiver
E-post
Lillian Finne
PP-rådgiver
E-post
Ranveig Brekstad
PP-rådgiver
E-post
Ninja Chatrin Tuven
PP-rådgiver
E-post
Ingrid Anna Bråtteng
Merkantil oppvekst og familie
E-post

Adresse

Postadresse:

PPT for Ytre Namdal
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik

Besøksadresse:
Bjørkåsvegen 17
7970 Kolvereid