PPT – Pedagogisk Psykologisk tjeneste for Ytre Namdal

PPT for Ytre Namdal er en interkommunal tjeneste for kommunene Nærøysund, Leka og Trøndelag fylkeskommune (YNVS og Val videregående skole).

Kontoret er lokalisert til Kolvereid geografisk midt i regionen. PPT har høsten 2020 flyttet inn i FriskHuset (det tidligere DPS-bygget)

Tjenesten har 5 årsverk med fagpersoner som samlet har en bred kompetanse innenfor det pedagogisk/psykologiske området, med pp-rådgivere, spesialpedagoger og logoped. Tjenesten er gjennomgående med ansvarsområde fra barnehage, skole til voksenopplæring.
PPT har fokus på barn og unges muligheter for læring og god utvikling i barnehage og skole. Dette krever at PPT har et nært samarbeid med elever, foreldre, barnehager, skoler, kommunale hjelpetjenester og helsetjenester som BUP, habiliteringstjenesten for barn og unge og Statped. Dette er med å sikre at barn, ungdom og voksne får et helhetlig opplæringstilbud.

PPT er kommunenes sakkyndige instans når det gjelder spesialpedagogiske tiltak, hjemlet i Barnehageloven og Opplæringsloven. PPT utreder enkeltbarn ved behov, og gir råd/veiledning til foreldre, barnehage, skole og andre samarbeidspartnere. PPT utarbeider sakkyndig vurderinger som beskriver tiltak innenfor tilpasset undervisning og spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning.
PPT har en viktig funksjon i systemarbeid på barnehager og skoler. Vi er faste samarbeidspartnere med barnehager og skoler når det gjelder å utvikle gode systemer som ivaretar alle elever. Dette gjelder tiltak som tilpasset undervisning, læringsmiljø og klasseledelse, veiledning og rådgivning.
Henvisning til PPT skjer ved at barnehagen, skolen, helsestasjon i samråd med foreldre henviser med dokumentasjon på utprøvde tiltak. Elev eller foreldre kan også ta kontakt med PPT direkte.

 

 

PPT holder til i FriskHus på Kolvereid  

Kontaktinformasjon

Heidi Finnestrand Volden
Enhetsleder PPT
E-post
Mobil 909 69 408
Ingrid Anna Bråtteng
Merkantil
E-post
Mobil 477 04 092
Eva Lauten
Spesialpedagog
E-post
Telefon 477 04 358
Tove Torgnes Kristensen
PP-rådgiver
E-post
Telefon 476 80 013
Venke Breivik
PP-rådgiver
E-post
Telefon 476 79 993
Lillian Finne
PP-rådgiver
E-post
Telefon 477 04 476
Mariann Oddvik
Spesialpedagog
E-post
Telefon 476 45 128
Ranveig Brekstad
Ped.psyk. rådgiver
E-post
Telefon 903 61 491

Adresse

Besøksadresse:
Bjørkåsvegen 17
7970 Kolvereid

 

Postadresse:
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik