Privat avløpsanlegg

For områder som ikke er utbygget med offentlig avløpsanlegg må det etableres private avløpsanlegg. 

For å etablere et avløpsanlegg må man ha utslippstillatelse. Det er kommunen som behandler søknad om utslippstillatelse.

  • Ved etablering av nytt/endret avløpsanlegg må du søke om utslippstillatelse etter forurensningsloven.
  • Du må også søke om tillatelse til tiltak ifølge PBL (Plan og bygningsloven) for nytt/endret avløpsanlegg.
  • Avløpsanlegg anses som et teknisk anlegg, og funksjonene for utførende og prosjekterende må derfor ansvarsbelegges etter plan- og bygningsloven. Skjema for erklæring av ansvarsrett skal vedlegges søknad.

Det er mange forskjellige typer avløpsanlegg. De fleste anleggene består av en septiktank med avløp, der avløpet går til sjø, infiltreres i grunn, renses eller går til vassdrag. Bruken av minirenseanlegg er stigende.

Søknader må være komplett utfylt, med alle relevante vedlegg, før de kan behandles av Nærøysund kommune.

Renseanlegg skal prosjekteres, utføres og driftes i hht gjeldende regler og forskrifter, kommunens VA-norm, relevante VA-Miljøblader, Nibio, samt TEK 17.

For mer informasjon, se dokumentet «Veiledning til søker»

Det kan i fremtiden komme strengere krav til utslipp fra avløpsanlegg.

 

Forurensningsloven

Plan- og bygningsloven

Kontaktinformasjon

Alexander Båfjord
E-post
Telefon 94 78 69 16