Vannforvaltning

Kommunene har blant annet ansvar for drikkevann og avløp, landbruk, friluftsliv og arealbruk.

 • Hovedutfordringer: Hovedutfordringene innen vannmiljø er primært knyttet til avrenning av næringsstoffer fra landbruk og spredte avløp (kloakk), som medfører forurensning i enkelte innsjøer, bekker og elver.
 • FNs bærekraftmål: Mål 6 skal sikre bærekraftig vannforvaltning, rent vann og gode sanitærforhold for alle. Mål 14 om livet i havet handler om å bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling. I tillegg er mål 17 om samarbeid for å nå målene viktig.
 • Vannforskriften: Vannforskriften har et mål om at alt vann skal ha god økologisk og kjemisk tilstand
 • Vannforvaltningsplan: Det er vedtatt en ny vannforvaltningsplan for Trøndelag vannregion for perioden 2022 – 2027. Den beskriver hvordan vi ønsker å forvalte  vannmiljøet og vannressursene i vannregionen i et langsiktig perspektiv.
 • Organisering: Trøndelag er inndelt i flere vannområder med egen vannområdekoordinator, som skal bistå kommunene og andre som deltar.
 • Samarbeid: I vannregionen (fylket) er det viktig med samordning mellom ulike sektormyndigheter for å lykkes med vannforvaltningen.
 • Kommunal arbeidsgruppe og kontaktperson: kommunen har nedsatt en gruppe som har vannforvaltning som tema. I gruppen sitter kommunalsjef Håvard Hernes, enhetsleder kommunalteknikk og klima- og miljøplanlegger
 • Kommunale planer som berører vannforvaltning:
  • Kommunedelplan sjø (kystsoneplan)
  • Temaplan for vann
  • Temaplan for klima og miljø