Klimavennlig arealplanlegging

  • Kommuneplanens arealdel
    • Klima- og miljøplanlegger er med i arbeidsgruppen som arbeider med utarbeidelse av kommuneplanens arealdel for kommunen. I arbeidsgruppen sitter arealplanlegger, enhetsleder byggesak, oppmåling og plan Eli Egge, rådgiver Dag Roar Opdal, kommunalsjef teknisk Håvard Hernes og klima- og miljøplanlegger Frode Setran.  Klimavennlig arealplanlegging handler om å legge til rette for en arealbruk som fører til reduserte klimautslipp i kommunen samt tilpasninger til et klima som er i endring.  
  • Kråkøya
    • Klima- og miljøplanlegger deltar i en arbeidsgruppe som skal stimulere og legge til rette for at det utvikles en klimaproteinindustri og bærekraftig energihub på Kråkøya. Arbeidspruppen består av prosjektleder Torkil Marsdal Hansen, fagansvarlig bio- og sirkulærøkonomi Halvor Mortensen, fagansvarlig energi og hydrogen Thomas Bjørdal, rådgiver Dag Roar Opdal og klima- og miljøplanlegger. Her vil vi se på hvordan vi får til sirkulærøkonomi i praksis ved at utvalgte bedrifter blir lokalisert på en slik måte at de utnytter hverandres ressurser på en bærekraftig måte.