Leie av kommunal bolig

Hva er kommunal bolig?
Kommunal bolig er i utgangspunktet et midlertidig tilbud om å leie en bolig fra Nærøysund kommune. Du leier vanligvis for tre år, men kan søke om leie lenger hvis du fortsatt har behov for det. 

Vi har ulike typer boliger:

 • Ordinære boliger uten spesielle tilpasninger
 • Boliger tilrettelagt for bevegelseshemmede
 • Boliger med bemanning
 • Omsorgsboliger

Hvis du søker bolig hvor det er bemanning gjøres dette via: Søknadsskjema om helse og omsorgstjenester i Nærøysund kommune 

Hvem kan søke om kommunal bolig?
Du må være uten egnet bolig og ikke i stand til å skaffe deg bolig selv, eller med hjelp fra andre. Det må være økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold som gjør at du ikke klarer å skaffe deg et sted å bo. Det at du har lav inntekt, er ikke nok til å få kommunal bolig. I tillegg må du:

 • Må være fylt 18 år
 • Må å ha lovlig opphold i Norge
 • Må ha fast adresse/hatt opphold i Nærøysund i 1 år
 • Er uten egen selvstendig bolig
 • På grunn av helsemessige eller sosiale årsaker, har behov for endring av nåværende boforhold
 • Av helsemessige eller sosiale årsaker har behov for spesielt tilrettelagt bolig
 • Bor i en bolig som er helsefarlig. (Må dokumenteres)

Unntak:  

 • Krav til botid gjelder ikke for flyktninger som skal førstegangs bosettes etter avtale mellom Staten og Nærøysund kommune.                                         
 • Krav til botid gjelder ikke for ansatte som er avhengig av bolig for å tiltre sin stilling i Nærøysund kommune. 

Hva koster det?
Nærøysund kommune har gjengs leie, det vil si at husleie er nesten som markedsleie. Kommunale leietakere kan søke statlig og kommunal bostøtte. Dette kan gi deg lavere boutgifter.

Hva skjer etter at jeg har søkt?
Kommunen har et begrenset antall boliger, så det gjøres en prioritering mellom kvalifiserte søkere. 
De som har kommunalt vedtak som ligger til grunn for behov for bolig må ta imot tilbudte hjelpetiltak for å mestre boforholdet. Hvis søker har uoppgjort gjeld til Nærøysund kommune fra tidligere boforhold, stilles det vilkår om at det inngås nedbetalingsavtale av gjelden.  

Hva skjer når jeg har fått tildelt en bolig?
Du vil bli kontaktet av boligavdelingen når vi har en egnet bolig ledig for deg. Har du verge eller primærkontakt i kommunen, vil de også bli orientert. Du får da informasjon om leieobjekt, husleie og depositum. Hvor stor bolig du får tildelt avhenger av din husstands størrelse og boligbehov.

Når leiligheten er klar for innflytting vil du få avtalt tidspunkt for å skrive kontrakt og få nøkler. Sammen går dere igjennom punktene i husleiekontrakten, husordensreglene og andre relevante dokumenter. 

Skjema for strømabonnement vil også bli fylt ut og må signeres av deg, så sender vi det inn til leverandør. Før du kan flytte inn må innboforsikring med dekning av skadedyr være på plass.

Husk å endre adresse i folkeregisteret! Dette må være på plass før eventuell bostøtte utbetales.