Vedtekter og betalingssatser SFO

Felles vedtekter og betalingssatser for skolefritidsordningen i Nærøysund kommune ble vedtatt i kommunestyremøtet den 13.02.2020.

 

Vedtekter for skolefritidsordningen i Nærøysund kommune    

 

§ 1.  Formål

 Skolefritidsordninga er et omsorgs- og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for 1.-4. trinn. Innhold og virksomheter skal preges av barns behov for leik, kulturaktiviteter, praktiske/estetiske aktiviteter og sosial læring. Funksjonshemma barn skal få gode utviklingsvilkår. Som en del av et helhetlig tilbud, skal skolefritidsordninga være underlagt grunnskolens formålsparagraf.  

 § 2.  Eierforhold  

Følgende skolefritidsordninger eies og drives av Nærøysund kommune:  

 • Skolefritidsordning ved Austafjord skole 
 • Skolefritidsordning ved Foldereid oppvekstsenter/barnehage 
 • Skolefritidsordning ved Gravvik oppvekstsenter/barnehage 
 • Skolefritidsordning ved Kolvereid skole 
 • Skolefritidsordning ved Nærøysundet skole 
 • Skolefritidsordning ved Rørvik skole    

 

Følgende private barnehager har godkjent skolefritidsordning:  

 • Barnehage1 avd. Nøtteliten  
 • Barnehage1 avd. Strand    

§ 3. Opptaksmyndighet  

Opptak skjer på grunnlag av søknad på fastlagt skjema. Leder for SFO fremmer innstilling om opptak overfor kommunalsjef for oppvekst og familie som er opptaksmyndighet. Klage på vedtak vedrørende opptak avgjøres av den kommunale klagenemnda.    

§ 4. Opptakskriterier  

SFO er et frivillig tilbud til barn i 1. - 4. klasse. Barn med spesielle behov kan også søke SFO i 5. til 7. klasse. Elever i 1. klasse prioriteres, deretter prioriteres barna etter stigende klassetrinn.    

§ 5. Opptaksperiode  

Hovedopptak - opptak av nye barn foran hvert skoleår skjer på fastlagt skjema og etter kunngjøring i lokalavisa samt på kommunens hjemmeside. Søknadsfristen er 1.mars. SFO året starter 01.08 og slutter 30.07.  Tildelt plass disponeres fra 1.august. Suppleringsopptak skjer fortløpende ut fra de til enhver tid foreliggende søknader, i forhold til ledige plasser, og det søkes fra år til år.    

§ 6. Oppsigelse av plass i SFO  

Oppsigelse av plass må skje skriftlig til SFO leder eller rektor. Oppsigelsestida for foresatte er en måned. Ved oppsigelse gjeldende fra 1.mai eller senere, faktureres foreldrebetaling ut SFO-året. Det vil si at oppsigelse, i slike tilfeller, må være levert før 1.april.    

§ 7. Foreldrebetaling  

Betalingssatsene fastsettes av Nærøysund kommunestyre. Det kreves foreldrebetaling for 11 måneder i SFO-året. Foreldrebetalingen regnes 1 måned etter at skriftlig oppsigelse er mottatt. Dersom regning for plass i SFO ikke er betalt innen 1 måned etter forfall, kan kommunen si opp plassen etter forutgående varsel.   Moderasjonsordningene i SFO er følgende:  

 • Det gis søskenmoderasjon på SFO plassen slik: 30 % for andre barn, og 50 % for tredje barn. Foresatte må varsle SFO leder eller rektor om de har rett på moderasjon.  
 • Det gis søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO. Gjelder kun for elever på 1.trinn. Foresatte har ansvar for å varsle SFO-leder eller rektor om de har rett på moderasjonen.  
 • Inntektsgradert foreldrebetaling for 1.- 4. trinn. Foresatte som har lav inntekt og har barn som går i 1. – 4. trinn, kan søke om redusert foreldrebetaling.  
 • Moderasjonen gis på SFO faktura.    

§ 8. Leke og oppholdsareal  

Leke- og oppholdsarealet skal være minimum 3 m2 pr. barn. Utearealet skal være minimum seks ganger innearealet. Arealene både inne og ute skal være tilpassa behovet til barna/de aktivitetene som drives. Det vises for øvrig til blant annet forskrift om miljøretta helsevern og Forskrift om lekeplasser.    

§ 9. Åpningstid  

Åpningstid på den enkelte skole er tilpasset til skolens start og sluttid.   Vedtektene behandles årlig av kommunestyret i budsjettmøtet som skjer i desember.    
Som hovedregel har SFO åpent fra 07.00- 16.30.  Barna kan være på SFO og skole til sammen inntil 9 klokketimer per dag.    

Sommeråpning:  

Gravvik oppvekstsenter er stengt i 2 uker, fortrinnsvis i juli.  
Foldereid oppvekstsenter er stengt i 2 uker, fortrinnsvis i juli.  
Kolvereid skole er stengt i 4 uker, fortrinnsvis i juli.  
Nærøysundet skole er stengt i 4 uker, fortrinnsvis i juli.  
Rørvik skole sommeråpent.  
Austafjord skole har sommeråpent.   

Når det ikke er skole pga. ferie eller planleggingsdager holder SFO åpent for de barna som har plass på de aktuelle dager i forhold til om skolen hadde vært åpen. På skolefrie dager utvides SFO tilbudet, tilsvarende skoletid a. Barna må tas ut i minst 3 ukers sammenhengende ferie i skolens sommerferie. Det avvikles inntil 5 planleggingsdager for personalet, da holdes SFO stengt. Planleggingsdagene gjøres kjent i god tid før avvikling.

§ 10. Bemanning og ledelse

Foruten rektor, som har det overordna administrative og pedagogiske ansvaret for ordninga ved den enkelte skole, er bemanninga 1 pr. maksimum 15 barn. Ved inntak av elever med spesielle behov, må bemanninga økes i samsvar med sa kkyndig vurdering.

§ 11. Forvaltning

Forvaltning og eieransvaret for SFO legges til utvalg Folk. SFO er administrativt underlagt kommunalsjef for oppvekst og familie. Rektor har det overordnede, administrative og pedagogiske ansvaret for skolefritidsor dningen sammen med SFO

§ 12. Retningslinjer leder  

Skolefritidsordningene i Nærøysund drives etter Opplæringsloven §137, forskrift om rammeplan for SFO gjeldende fra 01.08.21 og de til enhver tid gjeldende retningslinjer som er vedtatt av kommunestyret.  

 

Satser skolefritidsordning 1. trinn

Satser skolefritidsordning 1. trinn
Type plass Pris
Inntil 14,75 timer 0
14,75-27 timer 1500

Satser skolefritidsordning - SFO 2.-4. trinn

Satser skolefritidsordning - SFO 2.-4. trinn
Type plass Pris per måned
Helplass 21,75-27 timer 2850 kroner
Helplass 15-21,75 timer 2380 kroner
Delplass inntil 14,75 timer 1500 kroner

Korttidstilbud SFO

Korttidstilbud SFO
Type plass Pris per gang
Morgentilbud skoledager 1,5-2 timer 120 kroner
Ettermiddagstilbud skoledager 2 timer 120 kroner
Morgen og ettermiddag 3,5 timer 180 kroner
Heldag i skoleferiene 350 kroner