Flyktningtjenesten

Vi har ansvar for bosetting, kvalifisering og integrering av flyktninger. Vi samarbeider med andre kommunale virksomheter, bedrifter, lag og foreninger.

Vi skal veilede og tilrettelegge for at flyktninger skal delta aktivt i samfunnet. Vårt mål er at alle skal kunne bruke sine ressurser på best mulig måte.

Det er kommunestyret som vedtar hvor mange flyktninger kommunen skal bosette. Flyktningene som skal bosettes i Nærøysund kommune kommer fra forskjellige asylmottak i Norge eller direkte som overføringsflyktninger via FN. Bosetting skjer etter avtale med Integrerings- og mangfolds direktoratet, IMDI

 

     Noen av Flyktningtjenestens oppgaver:

 • Klargjøre  boliger for første gangs bosetting.
 • Bistå praktisk og økonomisk til etablering i bolig
 • Oppfølging i forhold til bolig
 • Informere om introduksjonsordningen, rettigheter og plikter
 • Hjelp til godkjenning av kompetanse
 • Kartlegge flyktningens kompetanse og ferdigheter
 • Utarbeidelse og oppfølging av individuell kvalifiseringsplan i samarbeid med flyktningen, voksenopplæring og NAV
 • Generell veiledning vedrørende norske forhold
 • Koordinator for arbeidet med flyktninger for instanser som skole, helse og omsorg, kultur, frivillige lag og organisasjoner, næringsliv

 

Introduksjonsordningen:

Introduksjonsordningen skal bidra til en lettere og raskere integrering av nyankomne flyktninger til det norske samfunnet. Alle kommuner som bosetter flyktninger har plikt til å tilby introduksjonsprogrammet. Deltakelse i kommunale introduksjonsprogram er obligatorisk for flyktningene.

Formålet med introduksjonsordningen er å styrke nyankomne flyktninger mulighet for deltakelse i yrkes og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet. Programmet skal inneholde opplæring i norsk og samfunnskunnskap, yrkeslivskunnskap og utdanningsvalg.

Grunnskole for voksne og videregående skole kan også inngå i programmet. Praksis er en viktig del av programmet, det er stadig behov for språkpraksisplasser. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har en språktreningsarena som en av våre introdeltakere kan ha nytte av.

 

 • Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram gjelder for nyankommet utlending mellom 18 og 55 år som har behov for grunnleggende kvalifisering og som er bosatt etter avtale mellom kommune og utlendingsmyndighetene.
 • Programmet kan vare inntil to år eller i særlige tilfeller inntil tre år.
 • Programmet skal være helårig og på full tid.
 • Deltakeren mottar introduksjonsstønad.
 • Hver deltaker skal ha en individuell plan som tar utgangspunkt i en kartlegging av deltakerens opplæringsbehov. Planen skal minst inneholde programmets start og tidsfaser samt en beskrivelse av tiltakene i programmet.
 • Programmet skal gi grunnleggende ferdigheter i norsk, grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv og forberede for deltakelse i yrkeslivet.

Kontaktinformasjon

MAKS Nærøysund
E-post
Telefon 90 56 20 17

Felles kø-nummer

Rita Marie Nordheim
Fagansvarlig flyktning
E-post
Telefon 99 55 88 35
Håvard Sørhaug
Enhetsleder MAKS (Mangfolds- og kvalifiseringssenter)
E-post
Telefon 48 11 96 49
Kristell Marie Bakke
Programveileder og koordinator for ekstratilskudd
E-post
Telefon 41 66 49 14
Kristin Barø Bondø
Programveileder Flyktningetjenesten
E-post
Telefon 94 82 00 84
Zelalem Tuku
Programveileder
E-post
Telefon 47 68 00 61
Hege Måøy
Programveileder
E-post
Telefon 41 60 44 49
Eva Beate Eidsmo
Programveileder
E-post
Mobil 48 12 10 56

Adresse

Nordre veg 1

7970 Kolvereid

Kart