Retningslinjer for tildeling av kulturmidler

Formål

Lag, foreninger og frivilligheten er en bærebjelke i kommunens kulturliv. Nærøysund kommune ønsker gjennom tildeling av kulturmidler å stimulere til et mangfoldig kulturliv, der frivillighet og inkludering står i sentrum. I kommuneplanens samfunnsdel er satsningsområdet «Gode liv i Nærøysund» med tilhørende mål og strategier førende for tildeling av kulturmidler. Et rikt kulturliv er essensielt for bo- og blilyst i Nærøysund kommune.
 

Målgrupper

Alle aktive lag- og foreninger samt organisasjoner og private personer i Nærøysund kommune, som gjennom sitt arbeid utfører kulturell aktivitet for allmennheten.

Lag og foreninger som systematisk arbeider med inkludering i alle aldre vil bli prioritert. Slikt arbeid må dokumenteres i planer og årsberetning.

Alle lag og foreninger som ønsker å søke om kulturmidler fra kommunen må være synlig i naroysund.friskus.com med egen arrangørside og aktiviteter.

Tilskudd gis ikke til organisasjoner og andre som primært ivaretar medlemmenes yrkes- og/ellerøkonomiske interesser, støtteforeninger og organisasjoner som ikke er åpne for alle. Det gis ikke tilskudd til rene kommersielle tiltak.


Kunngjøring

Kulturmidlene kunngjøres på kommunens hjemmeside, lokalavisen Ytringen og sendes ut til alle lag og foreninger som har registrert seg i Friskusportalen.


Kulturmidler tildeles slik

Nærøysund kommune yter tilskudd til ulike kulturformål innenfor rammen av de årlige budsjetter.
For å sikre mangfoldet av lag og foreninger og ivareta kulturlivets ulike behov, legger kommunen opp til følgende typer kulturmidler til fordeling:

a) Ordinære kulturmidler

 • Her kan lag og foreninger søke om driftsmidler. Ulike deler av kulturlivet har behov for driftsstøtte til ulik type drift som f.eks. opplæring og kurs, reisestøtte til medlemmer, aktivitetsledere, trenere og dirigenter, vedlikehold av idrettsanlegg, stier, traseer og allmenne friluftsanlegg som er åpne for allmenn kulturell ferdsel, driften av lokale kultur bygg, vedlikehold og mindre opprustningstiltak av eksisterende allmenne anlegg som forsamlingshus og andre kulturbygg. Bygg som er åpne for allmenne kultur- og organisasjonstiltak prioriteres, det vil bli gjort vurdering om de er berettiget til å søke om spillemidler eller nærmiljøanlegg før tildeling av kulturmidler.
 • 17.mai komiteer i Nærøysund kommune som må betale husleie for å gjennomføre arrangementet kan søke tilskudd for å dekke husleiekostnadene som påløper, det avsettes inntil 40.000 kr til dette formålet.
 • Nasjonale foreninger med lokal forankring kan ikke søke ordinære kulturmidler, men
  aktivitet og prosjektmidler, jfr. punkt B.
 • Det settes av minst kr 50. 000 til sommeraktiviteter for barn og unge. Eventuelt ubrukte midler fordeles til andre formål.
   

b) Aktivitets- og prosjektmidler

Disse midlene skal stimulere lag og foreninger til å gjennomføre aktiviteter og prosjekter.

Aktivitet- og prosjektmidler søkes til følgende formål:

 • Idrett
 • Sang, musikk og teater
 • Barne- og ungdomstiltak
 • Friluftsliv
 • Lokale kulturbygg
 • Kulturminner og kulturminnevern
 • Private søkere
 • Øvrige kulturformål

 

Kriterier for tildeling

 1. Her legges følgende kriterier til grunn for tildeling av midlene i (prioritert rekkefølge):
  Tilbudene som arbeider målrettet med å Inkludere alle til et mangfoldig og aktivt kulturliv, uavhengig av etnisitet, kjønn, religion, seksuell legning, alder, sosiale bakgrunn og fysisk og psykiske funksjonsevne
 2. Tilbud til barn og ungdom
 3. Nye tiltak/tilbud prioriteres fremfor tiltak som har fått tilskudd gjentatte ganger
 4. Etablering av tiltak som stimulerer til uorganiserte aktivitet, allmenn bruk, universell
  utformet og friluft- og nærmiljøanlegg
 5. Tiltak meldt inn i temaplan for kultur, idrett og friluftsliv
 6. Private personer som aktivt bidrar til allmenne kulturelle formål
   

Søknad og vedlegg

 • Søknad skal fremmes på eget digitalt søknadsskjema www.naroysund.kommune.no/soknadssenter/
 • Søker må ha eget organisasjonsnummer eller fødselsnummer til den som søker som privatperson eller på vegne av laget/forening som ikke har organisasjonsnummer.
 • Hovedlaget står som søker på ordinære kulturmidler, mens undergrupper kan søke på aktivitets- og prosjektmidlene
 • For søknad på ordinære kulturmidler må årsberetning og regnskap siste år vedlegges.
 • For søknad på aktivitet- og prosjektmidler må budsjett for aktiviteten og prosjektet vedlegges
 • Ved manglende vedlegg eller uspesifisert søknadssum, vil søknaden ikke bli behandlet. Tildelte midler skal brukes i henhold til retningslinjer, og i henhold til opplysninger gitt i søknad
 • Søknadsfrist for kulturmidler settes til 15.03 og 15.09 hvert år. Henholdsvis deling av avsatte budsjettmidler til kulturmidler deles 2/3 til første søknadsfrist 15.03 og 1/3 til andre søknadsfrist 15.09
 • Dersom søknad ikke blir prioritert i første søknadsrunde eller er uspesifisert kan man søke på nytt ved andre søknadsfrist. Tiltak eller prosjekter som tildeles midler ved første søknadsfrist er ikke søknadsberettiget ved andre søknadsfrist
   

Behandling

 • I henhold til delegasjonsreglementet for Nærøysund kommune er utvalget Folk vedtaksmyndighet på kulturmidler.
 • Saken sendes henholdsvis til Nærøysund Idrettsråd og Nærøysund Ungdomsråd for høring og tilrådning.


Sluttrapportering

 • En enkel sluttrapport skal skje 3 måneder etter gjennomført aktivitet eller prosjektavslutning. Tilskudd som er utbetalt, og ikke er benyttet må tilbakebetales.
 • Prosjektet eller aktiviteten må være realisert innen 2 år etter innvilget søknad.

Kontaktinformasjon

Maren Grønli Berg
Kulturskolen/kulturmedarbeider
E-post