Flytebrygge

I 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag er det et generelt byggeforbud som medfører at alle tiltak må søkes om før de oppføres.

Flytebrygger

Etablering av nye flytebrygger er som hovedregel ikke tillatt, men kommunen vurderer dispensasjoner der tiltaket fører til en forbedring. Dette kan for eksempel være en samling av flere enkeltbrygger til ett fellesanlegg.

I tillegg til søknad om dispensasjon kreves vanlig søknad om byggetillatelse.

Vedlikehold/ reparasjon

Mindre reparasjoner/vedlikehold som består i å ta vare på eksisterende brygger kan normalt utføres uten søknad. Enhver endring er søknadspliktig.

Kontaktinformasjon

Byggesak
E-post
Mobil 95 99 33 00