Dispensasjon

Dersom et tiltak strider mot lov-, forskrifts- og/eller plankrav m.v. må det innrømmes dispensasjon før tiltaket evt. godkjennes.

Ved søknad om dispensasjon i henhold til plan- og bygningslovens §19-1 krever:

 • Begrunnet søknad (PDF, 214 kB):
 • Hva det søkes dispensasjon fra
 • Hvilke hensyn som skulle tilsi at dispensasjon bør kunne innvilges
 • Vurdering av om fordelene ved eventuell dispensasjon vil være større enn ulempen
 • Kvittering for varsling av naboer og eventuelle gjenboere, eventuelt samtykke fra naboer og gjenboere


Ved søknad om dispensasjon for oppføring/tilbygg/påbygg av bygning, bør søknaden vedlegges:

 • Målsatte tegninger i målestokk 1:100 av plan, snitt og fasade (med eksisterende og planlagte terrenglinjer, eventuelt koter)
 • Kartutsnitt i målestokk 1:1000, der det som skal bygges tegnes inn. Det må settes på mål for størrelse på eksisterende og planlagte tiltak, samt avstand til grenser


Ved vurdering av om dispensasjon kan innvilges skal kommunen legge vekt på:

 • Om hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i formålsbestemmelsene blir vesentlig tilsidesatt
 • Om fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering
 • Om det foreligger negativ uttalelse fra statlig eller regional fagmyndighet · eventuell dispensasjonskonsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet
 • Nasjonale rammer og mål

Det gjøres oppmerksom på at det i henhold til kommunens gebyrvedtekt vedtatt av kommunestyret påløper et gebyr ved søknad om dispensasjon etter plan- og bygningslovens kapittel 19. Gebyr påløper også ved eventuelt avslag. Gebyr for dispensasjon kommer i tillegg til ordinært byggesaksgebyr.

Nærøysund kommune forbeholder seg retten til å be om ytterligere opplysninger der det er nødvendig for at kommunen skal kunne ta stilling til om vilkårene for eventuell dispensasjon i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 19 er tilstede.

Kontaktinformasjon

Byggesak
E-post
Mobil 95 99 33 00