Styrker fokus på medvirkning når ny vindkraft-utredning skal vurderes

Nærøysund kommune vil vurdere ny utredning av Ytre Vikna vindpark, trinn 2. Før utbygger får starte utredningsarbeidet, skal kommunestyret avklare premissene for det videre arbeidet.

I vår la myndighetene fram nye regler for utbygging av vindkraft på land. Her stilles det blant annet nye og strengere krav til påvirkning av mennesker, miljø og natur. Men det stilles også helt nye krav til hvordan innbyggere, reindrift, miljøinteresser og lokaldemokratiet skal involveres. Hittil er ingen utbyggingsprosjekter av vindkraft på land igangsatt etter disse nye retningslinjene.

 

Nye regler, Nærøysund tidlig ute

– Nærøysund er en av de første kommunene i landet som nå åpner for den nye og mer involverende måten å utrede og beslutte vindkraftutbygging på land på. Vi har et stort ansvar for å utvikle gode dialogarenaer og sikre at lokalsamfunnet kan gjøre sine beslutninger på best mulig kunnskapsgrunnlag, sier ordfører Amund Hellesø.

Han viser til at formannskapet den 20. september i år sa ja til energiselskapet NTEs forespørsel om å starte opp en såkalt «samtykkeprosess». Samtykket er det kommunestyret som beslutter.

 

Trygghet for lokal medvirkning

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) stiller også skjerpede krav til grundigere utredninger og sterkere lokal involvering. Kommunestyret vil ta stilling til et samtykke til konsekvensutredning av Ytre Vikna 2 etter å ha vurdert et forslag til utredningsprogram og plan for medvirkning.

Stortinget innførte i fjor en plikt for kommuner om å varsle Sametinget og konsultere samiske interesser ved beslutninger og tiltak som kan påvirke samiske interesser direkte. Kommunen har merket seg lovendringen.

–  Før kommunestyret gir samtykke, skal vi være trygge på at interessenter, innbyggere og lokalsamfunn er sikret god medvirkning. Samtidig vil jeg understreke at et eventuelt samtykke ikke er et ja til utbygging, men et klarsignal til å utrede fordeler og ulemper ved utbygging av vindkraft etter nye og strengere krav som nå stilles fra både lokalsamfunn, interessenter og myndigheter, sier Amund Hellesø.

Bakgrunnen for at NTE har bedt om å få starte en ny konsekvensutredning av Ytre Vikna vindpark, Ytre Vikna 2.0, er behovet for mer fornybar kraft både til industrisatsingen på Kråkøya og ambisjonene for grønn omstilling i både samfunnsplan og strategisk næringsplan.

 

Full åpenhet

Ytre Vikna 2.0 har så langt vært tema i tre åpne politiske møter i Nærøysund kommune:

I tillegg har utbygger tilbudt og gitt informasjon i medlemsmøter til politiske partier og interesseorganisasjoner.