Varsling om kritikkverdige forhold

Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold, som brudd på rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer, og normer som det er bred tilslutning til i samfunnet, til noen som kan gjøre noe med det.

Varslingsordningen skal gjøre det enkelt og trygt å varsle om korrupsjon, misligheter og andre lovbrudd i Nærøysund kommune eller mot Nærøysund kommune. Dette gjelder forhold som omfatter kommunens ansatte samt politikere i folkevalgte organer.

Hvem kan varsle, og hva kan du varsle om

Ansatte har en lovbestemt rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Nærøysund kommunes varslingsordning er åpen for både ansatte og for eksterne. Dette omfatter både brukere, leverandører og andre. Ansatte vises til interne retningslinjer i Nærøysund kommune om å bruke kvalitetssystemet Compilo til å melde avvik/varsel på sin arbeidsplass.

Alle oppfordres til å si fra eller varsle ved kjennskap til brudd på lover og regler som:

 

 • korrupsjon og økonomiske misligheter som tyveri og underslag
 • fare for liv og helse
 • fare for klima eller miljø
 • myndighetsmisbruk
 • uforsvarlig arbeidsmiljø
 • brudd på personopplysningssikkerheten
 • brudd på kommunens etiske regler
 • sosial dumping
 • brudd på regler for anskaffelser
 • upassende gaver eller bonuser
 • misbruk av kommunens systemer eller eiendom
 • brudd på regelverk tilknyttet ulike fagområder, eksempelvis taushetsplikt

 

Hva bør et varsel inneholde?

 • Navn på den som melder, men du kan varsle anonymt om du ønsker det.

 • Konkret beskrivelse av hva som har skjedd og hva du vil varsle om

 • Tid for hendelsene
 • Sted hvor hendelsen fant sted
 • Opplyse om det som det varsles om har skjedd flere ganger
 • Informasjon om eventuelt andre personer som kan ha sett hendelsen, eller kan ha relevante opplysninger i saken.
 • Vedlegge konkrete eksempler og dokumentasjon dersom det finnes.

 

Anonymitet og innsyn

Du kan velge å varsle anonymt. Uansett om du oppgir navn eller varsler anonymt, vil varslingen bli håndtert i samsvar med lover og regler for offentlig saksbehandling. Dette kan bety at de som varselet direkte gjelder, får dette utlevert for å kunne imøtegå påstandene. Dersom man ikke kan identifisere enkeltpersoner eller taushetsbelagte forhold, så vil varselet også kunne bli gjort offentlig ved en begjæring om innsyn.

Nærøysund kommune er opptatt av at varslingsordningen skal være trygg for alle som varsler, og vern for den det varsles om vil bli vektlagt i vurderingen. Innsyn vil også utsettes dersom det av hensyn til undersøkelsene i saken ikke anses tilrådelig.

Det gjøres oppmerksom på at anonyme varsel kan være utfordrende å følge opp og saksbehandling kan ta lenger tid eller føre til at saken blir lagt bort.

 

Slik varsler du

Nærøysund kommune har en elektronisk løsning for varsling. Den finner du her.

Varslet sendes til kommunens varslingsmottak som tar saken videre.

Du kan også sende varsel som brev til

Varslingsmottaket i Nærøysund kommune ved /HR-sjef

Postboks 133, 7901 Rørvik

 

Dersom varselet gjelder kommunedirektøren, eller varselet inneholder kritikkverdige forhold av svært alvorlig grad, kan varselet også sendes kontrollutvalget for behandling.

 

Du kan sende brev til

 

Kontrollutvalget i Nærøysund kommune

Ved sekretariatet

Postboks 13, 8281 Leinesfjord

 

Hva skjer når du varsler

 

Varselet mottas av kommunens varslingsmottak, og du vil få en bekreftelse på at varselet er mottatt. Varslingsmottaket beslutter videre prosess.

Oppfølgingen av varselet er avhengig av hva det er varslet om.

Du vil få informasjon om hvilken oppfølging varselet vil få.

 

 

Dette inngår ikke i varslingsordningen

 • Ytringer om forhold som kun gjelder arbeidstakers eget arbeidsforhold regnes ikke som varsling, jf. aml. § 2A-1 (3).
 • Ytringer om forhold som er allment kjent.
 • Kritiske ytringer, som faglig eller politisk uenighet.
 • Klager på vedtak eller tjenester omfattes ikke av ordningen. Klage på enkeltvedtak må rettes til det tjenestestedet som fattet vedtaket innen klagefristen. Tjenestestedet kan hjelpe deg med å utforme klagen. Dersom du opplever feil eller mangler ved en tjeneste du mottar, må du kontakte virksomheten som yter tjenesten.
 • Problemer med vannet – ring vakttelefon
 • Hull i veien, gatelys, forsøpling, skilt, vedlikehold, brøyting eller strøing

 

 

Skjema for varsling:

https://skjema.naroysund.kommune.no/skjema/NAR167/