Skjenkebevilling

 

Skjenkebevilling for alkohol kan gis for maksimum fire år om gangen. Bevilling faller bort ved overdragelse av virksomheten. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underettet om dette og at det søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Alkoholholdig drikk er drikk som inneholder over 2,5 volumprosent alkohol. Bevillingen kan gjelde:

 
  • alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol
  • alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent
  • all alkoholholdig drikk

 

Målgruppe

Skjenkebevilling kan søkes av personer eller virksomheter som ønsker å skjenke alkohol på stedet.

 

Kriterier/vilkår

Alle som driver et serveringssted som serverer alkohol, må ha skjenkebevilling. Den kan ikke gis alene, det må også foreligge en serveringsbevilling. Det kreves uklanderlig vandel.

Bevillingshaveren skal utpeke en styrer med stedfortreder knyttet til serveringsstedet. Styrer og stedfortreder må begge ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. Begge personene må være over 20 år, de må arbeide i virksomheten og de må oppfylle de kravene som settes i alkoholloven (og serveringsloven). Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering.

 

Om søknadsprosessen
Du må søke digitalt. Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om skjenkebevilling. Du må sette deg inn i regelverket før du får bevilling.

Du søker her: Søknad om skjenkebeviling - Nærøysund kommune (naroysund.kommune.no)

 

Saksbehandling

Når søknaden er mottatt i kommunen, blir det innhentet uttalelser fra politiet, sosialtjenesten og skatte- og avgiftsmyndighetene. Søknaden skal opp til politisk behandling av formannskap og kommunestyret. Du får skriftlig melding om vedtaket.

 

Saksbehandlingstid

Behandlingstiden i kommunen beregnes til cirka tre måneder.

 

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen sender du til postmottaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Statsforvalteren. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

 

Merknader

Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan skje for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Melding om endring sendes til kommunen, som fatter nytt vedtak.

 

Omsetningsgebyr

For bevilling til salg av alkoholholdig drikk og til skjenking av alkoholholdig drikk skal det betales et årlig bevillingsgebyr som beregnes i forhold til forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk, jf. alkoholloven § 7-1, jf. alkoholforskriften kap. 6. Revisjonspliktige selskaper skal levere kvantumsoppgave som er bekreftet av revisor. Øvrige bevillingshavere skal levere kvantumsoppgave som er bekreftet av regnskapsfører.

Kontaktinformasjon

Hilde Storkjørren
konsulent
E-post
Mobil 48 00 19 62