Skjenkebevilling - enkeltanledning og ambulerende

Ønsker du å servere alkoholholdig drikk i forbindelse med sluttet selskap eller ved en bestemt begivenhet, må du søke kommunen om skjenkebevilling.

Bevilling kreves normalt ikke ved rent private arrangement som bryllup, fødselsdagsselskap eller andre jubileer så lenge det ikke tas betalt for drikke. All servering av alkohol mot vederlag krever imidlertid bevilling.

Kommunen kan gi bevilling for en bestemt del av året og for en enkelt anledning. Bevillingen må knytte seg til en bestemt begivenhet, og det må gis særskilt bevilling for hvert arrangement.

Bevilling kan gis både som alminnelig bevilling eller som bevilling til sluttet selskap. Hva som er en enkelt bestemt anledning må avgjøres konkret i hvert enkelt tilfelle. Det avgjørende er i hovedsak hvor lang tid begivenheten strekker seg over. Generelt kan det sies at arrangementer som strekker seg over perioder på 3-6 dager kan betraktes som enkelt anledning.
For enkelte typer lokaler, steder og sammenhenger kreves som hovedregel bevilling for servering av alkohol, selv om det skjer uten vederlag. På slike steder er det også forbudt å drikke alkohol, med mindre det skjer i samsvar med en gitt skjenkebevilling, jf. § 8-9.

  • Ambulerende skjenkebevilling er ikke knyttet til en bestemt person eller skjenkested og gjelder bare skjenking i sluttede selskaper. Slik bevilling gis ofte til selskapslokaler.
  • Bevilling for en enkelt, bestemt anledning gis bare til bestemte begivenheter/arrangementer som for eksempel festivaler og dansetilstelninger. Slik bevilling kan gis enten som alminnelig bevilling eller som bevilling til sluttet selskap.

 

Bevillingen kan gjelde

  • alkoholholdig drikk (over 2,5 volumprosent alkohol) med høyst 4,7 volumprosent alkohol
  • alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent 
  • all alkoholholdig drikk

 

Festivaler

Arrangement under festivaler, det gjelder selve festivalarrangementet og arrangører i området som ønsker å få endret sin bevilling for perioden festivalen pågår, vil ha andre søknadskriterier enn ved andre enkeltanledninger. Nærøysund kommune har bestemt at disse søknadene skal behandles i formannskapet. Det betyr at kommunen må motta komplette søknader i god tid for å kunne skrive sak for behandling i formannskapet før feriavvikling, og frist er satt til 30.04.

Saksbehandling

Søker du om skjenkebevilling for en enkelt, bestemt anledning, blir det innhentet uttalelse fra politiet. Du får skriftlig melding om vedtaket.

Søknadsskjema: Søknad om skjenkebevilgning - Nærøysund kommune (naroysund.kommune.no)

I tillegg til utfylt søknad ønskes tilleggsinformasjon som ROS-analyser, tegninger over området og annen nyttig informasjon for å kunne behandle søknaden på best mulig vis.

Saksbehandlingstid er satt til 3 uker fra vi mottar komplett søknad. I sommermånedene kan det ta lenger tid grunnet ferieavvikling.

Det må også sendes melding om fest til Politiet når det søkes om skjenkebevilling. Skjema for dette er digitalt og finnes her: Skjema for arrangementer – Politiet.no

Kontaktinformasjon

Hilde Storkjørren
konsulent
E-post
Mobil 48 00 19 62