Salgsbevilling

Salgsbevillingen gjelder for salg av drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol. Bevillingen gis for maksimum fire år om gangen. Bevilling faller bort ved overdragelse av virksomheten.

Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underettet om dette og at det søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

 

Målgruppe

Salgsbevilling kan søkes av firmaer/personer som ønsker å drive butikk med salg av alkoholholdig drikk for drikking utenfor salgsstedet.

 

Kriterier/vilkår

Salg av alkoholholdig drikk kan bare skje på grunnlag av bevilling etter alkoholloven. Det kreves uklanderlig vandel. Bevillingshaveren skal utpeke en styrer med stedfortreder som er knyttet til salgsstedet. Styrer og stedfortreder må begge ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. Begge personene må være over 20 år, de må arbeide i virksomheten og de må oppfylle de kravene som settes i alkoholloven. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering.

Salgsbevilling kan ikke gis til bensinstasjon eller kiosk.

 

Om søknadsprosessen
Du må søke skriftlig. Kommunen vil kunne hjelpe deg med søknaden. Du må sette deg inn i regelverket før du får bevilling.

Søknaden sendes til:

Nærøysund kommune

Postboks 133

7901 Rørvik 

eller post@naroysund.kommune.no

 

Saksbehandling:

Når søknaden er mottatt i kommunen, blir det innhentet uttalelser fra politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene. Søknaden skal opp til politisk behandling i formannskap og kommunestyret. Du får skriftlig melding om vedtaket.

 

Saksbehandlingstid:

Behandlingstiden i kommunen beregnes til cirka tre måneder.

 

Klagemulighet:

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen sender du til postmottaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen kan gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

 

Merknader:

Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan skje for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept eller endringer i eierforhold. Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Melding om endring sendes til kommunen, som fatter nytt vedtak.

 

Omsetningsgebyr:

For bevilling til salg av alkoholholdig drikk og til skjenking av alkoholholdig drikk skal det betales et årlig bevillingsgebyr som beregnes i forhold til forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk, jf. alkoholloven § 7-1, jf. alkoholforskriften kap. 6. Revisjonspliktige selskaper skal levere kvantumsoppgave som er bekreftet av revisor. Øvrige bevillingshavere skal levere kvantumsoppgave som er bekreftet av regnskapsfører.

Kontaktinformasjon

Hilde Storkjørren
konsulent
E-post
Mobil 48 00 19 62