Motorferdsel i utmark

Motorisert ferdsel i utmark og vassdrag reguleres av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) og tilhørende forskrifter. Formålet med loven er å verne om naturmiljøet og sikre friluftsliv og rekreasjonsverdier. Lov en har som utgangspunkt at motorisert ferdsel i utmark og vassdrag ikke er tillatt med mindre det følger av loven eller vedtak med hjemmel i loven. Kommunen er myndighet, og kan gi dispensasjoner fra regelverket til nærmere bestemte formål.

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Rundskriv T-1/96

soknadsskjema-motorferdsel-i-utmark Nærøysund kommune (PDF, 77 kB)

Brøyting av islagte vann til skøytebane

 

Send utfylt søknadsskjema til post@naroysund.kommune.no