Samfunnsutviklingsfond

Nærøysund kommunestyre har i sitt møte 16. mai 2023 opprettet et eget eget samfunnsutviklingsfond i Nærøysund kommune.

Målet for fondet er å bidra til å skape en kommune med urbane kvaliteter og aktive lokalsamfunn der tilbud og aktiviteter utvikles sammen med innbyggerne gjennom samskaping for å sikre et tilgjengelig og variert tilbud i kommunen. Dette i tråd med samfunnsplanens føringer. I samfunnsutviklingsfondet åpnes det opp for søknader fra alle aktørgrupper, slik som enkeltaktører, lag og foreninger eller næringsaktører. Kommuneplanens samfunnsdels satsningsområde «Gode liv i Nærøysund» med tilhørende mål og strategier er førende for tildeling fra samfunnsutviklingsfondet. Særlig skal fondet være med på å stimulere til et samskapende lokalsamfunn, og forsterke aktivitet og initiativ som ligger hos befolkningen og frivilligheten.

 

Det er i 2023 satt av én million kroner i budsjettet til samfunnsutviklingsfondet. Utvalg for folk er styre for fondet, og delegeres myndighet til å foreta tildeling fra fondet i henhold til vedtektene. Kommunedirektøren delegeres myndighet til å foreta tildeling i henhold til vedtektene, og etablerer hensiktsmessig administrativ saksbehandling og rapportering.

 

Søk på samfunnsutviklingsfondet her

 

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSUTVIKLINGSFOND I NÆRØYSUND KOMMUNE

 

 

Formål

Kommuneplanens samfunnsdels satsningsområde «Gode liv i Nærøysund» med tilhørende mål og strategier er førende for tildeling fra samfunnsutviklingsfondet. Særlig skal fondet være med på å stimulere til et samskapende lokalsamfunn, og forsterke aktivitet og initiativ som ligger hos befolkningen og frivilligheten. Formålet med Samfunnsutviklingsfondet er:

 • å bygge opp under samfunnsutvikling,
 • øke bo- og blilyst og bidra til å styrke nettverk i tråd med +1000-visjonen,
 • samhandling og felleskap i Nærøysund kommune.

Tiltak av overordnet regional betydning lokalisert i kommunens umiddelbare nærhet, og som faller inn under fondets formål kan også kvalifisere for støtte.

 

Målet for fondet er å bidra til å skape en kommune med urbane kvaliteter og aktive lokalsamfunn der tilbud og aktiverer utvikles sammen med innbyggerne gjennom samskaping for å sikre et tilgjengelig og variert tilbud i kommunen.

Målgruppe

Samfunnsutviklingsfondet er åpent for søknader fra alle aktørgrupper slik som:

 • enkeltaktører,
 • lag og foreninger,
 • næringsaktører.

Prosjekter som fremmer samarbeid mellom innbyggere, næringsliv og frivillighet og som har en varighet ut over prosjektperioden vil bli prioritert. Dette kan eksempelvis være etablering av lokale møteplasser eller prosjekter som fremmer trygge og inkluderende bomiljø. Utfallet av prosjektene bør har en varighet effekt i samfunnet ut over prosjektperioden.

Avgrensning

Fondet har avgrensninger for å motta støtte:

 • Samfunnsutviklingsfondet har ikke til intensjon å støtte det som ellers vil falle inn under daglig drift for aktørene som søker støtte eller kommunens egne drifts- og investeringsrammer.
 • Enkeltaktiviterer, som arrangement og tiltak med en midlertidig varighet støttes ikke av fondet.
 • Prosjekter eller tiltak som har blitt tildelt eller søker om kulturmidler er ikke berettiget støtte.
 • Midler fra samfunnsutviklingsfondet skal ikke gå til næringsaktivitet, ordinære aktiviteter for medlemsorganisasjoner eller enkeltpersoner.
 • Støtte kan ikke benyttes som garanti for lån (jf. kommunelovens § 51) eller gjeldssanering.

Midler fra samfunnsutviklingsfondet tildeles ikke foretak som søker tilskudd som er i strid med nasjonale eller internasjonale lover og regler, eller slik at det bidrar til konkurransevridning i disfavør til annen næringsvirksomhet i kommunen, jf. EØS-avtalens regler om offentlig støtte.

Støtteformer og vilkår for støtte

Samfunnsutviklingsfondet kan tildele midler i form av direkte støtte. Tildelingen skal dekke kostnader eller investeringer i tilknytning til prosjektet som det søkes støtte for. Prosjekter som oppfyller kriteriene kan støttes med 80 prosent av totale kostnader, inntil 150 000 kroner. Det ytes som et engangstilskudd. Større prosjekter og initiativer med støtte over 150 000 kroner kan vurderes i særlige tilfeller

Krav til søknad og vilkår for utbetaling

Søknader behandles fortløpende og må inneholde følgende opplysninger:

 • fullstendig informasjon om søkeren og medsøkere: Navn, rolle/tittel, kontaktinformasjon, kontonummer, evt. organisasjonsnummer,
 • tittel på prosjektet, - prosjektets formål
 • en beskrivelse av utfordringen prosjektet skal løse,
 • prosjektbeskrivelse
 • hvordan man skal løse utfordringen som beskrevet ovenfor, milepæler,
 • målgruppe,
 • hvordan prosjektet er koordinert med andre relevante aktører, prosjekter og planer, som f.eks. samfunnsplanen,
 • hvordan prosjektets effekter/resultater skal evalueres,
 • hvordan prosjektet bidrar til å løse fellesskapets utfordringer i forhold til FNs bærekraftsmål,
 • budsjett,
 • finansiering: Søknadsbeløp, egenkapital og økonomiske bidrag fra andre,
 • det skal også utarbeides en sluttrapport for aktivitetene der resultatene vurderes i forhold til målene i prosjektet.

Utbetaling av tilskudd skjer forskuddsvis etter anmodning. Prosjektet må være realisert innen 2 år etter innvilget søknad. Rapportering skal skje 3 måneder etter prosjektavslutning. Tilskudd som er utbetalt, og ikke er benyttet må tilbakebetales.

Egeninnsats kan prissettes med inntil 400 kr/time.

Anmodning om utbetaling av tilskudd skal skje senest innen ett år fra tilsagnsdato. Det kan søkes administrasjonen om forlengelse på inntil 6 mnd. av denne fristen.

Forvaltning av fondet

Utvalg for folk er styre for fondet, og delegeres myndighet til å foreta tildeling fra fondet iht. vedtektene. Søknader behandles løpende.

Mislighold og tilbakehold av tilskudd

Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten kan Utvalg for folk avgjøre at støtten skal avkortes, eventuelt at tilskudd skal innløses helt eller delvis.

Klagerett

Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner søker vil anføre for klagen. Dersom søker klager så sent at det kan være uklart om søker har klaget i rett tid, bes søker oppgi når melding om vedtak kom frem

Søk på samfunnsutviklingsfondet her

Kontaktinformasjon

Brage Sjursen Lien
Næringsrådgiver
E-post
Telefon 41 56 83 64