Deling av eiendom

Ønsker du å dele eiendommen din (skille ut tomt), må du søke om opprettelse av ny grunneiendom. Ved opprettelse av ny grunneiendom blir det etablert en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer.

Det anbefales at det avholdes en forhåndskonferanse i forkant av en delingssøknad for å avdekke om det foreligger spesielle arealplanmessige forhold på eiendommen.

Der det ikke foreligger en reguleringsplan må det dokumenteres at parsellen kan bebygges med en bolig, garasje og opparbeide uteoppholdsareal iht. kommuneplanens bestemmelser. Videre må det ved delingssøknad dokumentere vei, vann og avløp til parsellen.

Minste anbefalte tomtestørrelse for boligtomter er 500 m².

Se kommuneplanens utfyllende bestemmelser for andre krav til den fradelte tomten.

Opprettelse av ny grunneiendom innebærer to tjenester/prosesser:

  • Tillatelse til opprettelse av ny grunneiendom 
  • Oppmålingsforretning (grensepunktene blir merket, nye grenser registreres i eiendomsregisteret og nytt bruksnummer tinglyses)

Du kan bestille begge tjenestene samtidig, eller bestille de hver for seg.  Søkes det samlet, vil det være tilstrekkelig å varsle naboer kun ved søknad om deling. 

Slik søker du om opprettelse av ny grunneiendom

 

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid for delingssaker er inntil 12 uker fra søknaden er komplett. Dette forutsetter at søknaden er i samsvar med gjeldende reguleringsplan. Ved dispensasjon må det påregnes noe lengre tid ifbm. høringer og lignende

Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker.

Kontaktinformasjon

Byggesak
E-post
Mobil 95 99 33 00