Konsesjon

Skal du kjøpe fast eiendom, er kjøpet omfattet av konsesjonsloven. Konsesjon betyr tillatelse til erverv av fast eiendom. «Erverv» er et fellesord for alle måter man kan overta en eiendom på; kjøp, arv, gave osv. Fast eiendom er for eksempel hus, gård eller ubebygd tomt, eller andre arealer.

Stiftelser eller overdragelse av visse rettigheter er likestilt med erverv, og utløser konsesjonsplikt etter konsesjonsloven.

De fleste erverv er konsesjonsfrie, imidlertid må du vanligvis sende inn egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Kommunen avgjør søknader om konsesjon. Kommunens vedtak kan påklages til Statsforvalteren.

Konsesjonsfrie erverv:

Hovedregelen er at du kan erverve bebygd eiendom som ikke er større enn totalt 100 dekar og heller ikke har mer enn 35 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord, uten å søke konsesjon. Erverv av tomt som kommunen har lagt ut til bolig- eller fritidsformål, og erverv av ubebygd areal som i kommune- eller reguleringsplan er lagt ut til annet enn landbruksformål, er også som regel konsesjonsfritt. Erverv av de fleste typer leiligheter er også konsesjonsfrie.

For kjøp av eiendom som krever egenerklæring om konsesjonsfrihet:

Kjøper sender egenerklæring for konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv (LDIR-360) til Kommunen for behandling som tidligere. Kommunen fører konsesjonsvedtaket i matrikkelen når vedtaket er fattet.

Kjøper får melding fra kommunen om at skjemaet er godkjent og vedtaket er ført i matrikkelen. Kjøperen sender da skjøtet til Kartverket - Tinglysningen for tinglysning. Dersom kjøper sender inn et skjøte til Kartverket - Tinglysningen uten av kommunen har registrert den aktuelle konsesjons informasjonen i matrikkelen, vil skjøtet bli avvist eller nektet tinglyst.

Info hos landbruksdirektoratet om ordningen finner du her.  

Kjøp av konsesjonspliktig eiendom

Søknad om konsesjon (blått skjema/LDIR-359B) sendes til kommunen. Saken blir behandlet i Utvalg for drifts- og utviklingssaker. Innvilget konsesjon vil bli ført i matrikkelen av kommunen, og kjøper vil få melding når dette er gjort. Skjøtet kan da sendes inn til Kartverket for tinglysning.

Info hos landbruksdirektoratet om ordningen finner du her.  

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Kontaktinformasjon

Torhild Libjå
Rådgiver landbruk
E-post
Telefon 97 76 02 28
Anne-Mette Haugan
Rådgiver landbruk
E-post
Telefon 41 45 82 70