Rive bygg

Finn ut om tiltaket du har planlagt krever søknad eller ikke.

Krever ikke søknad

Riving av bygg som du ikke trenger søke for å kunne oppføre betinger ikke søknad om riving.

Søke selv

Det du kan søke selv for å bygge, kan du søke selv om å rive.

Søke med hjelp av fagfolk

For alle større rivetiltak må du ha et ansvarlig foretak til å stå for søknaden.

Søknaden må utformes av et firma som har kompetanse til å gjennomføre en søknadsprosess (ansvarlig søker). Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt. 

Spesielt for riving

  • Tegn et kryss (X) på situasjonsplanen over bygningen som du søker om å rive.
  • Send inn tegninger eller foto som viser bygningen.
  • Det må opplyses om formålet med rivingen og hvordan tomta skal opparbeides etter rivingen
  • Send inn erklæring/bekreftelse på at de som har pengeheftelser i eiendommen er varslet, senest ved søknad om igangsettingstillatelse.
  • Send inn bekreftelse på at bygningen er fraflyttet, senest ved søknad om igangsettingstillatelse.

Viktig å huske

  • Kvitte seg med avfallet på en miljøriktig og lovlig måte.
  • Rivearbeid skal sikres i henhold til pbl. § 28-2.
  • Kontakt kulturnvernmyndigheten i kommunen dersom bygningen er av eldre dato.
  • Kontakt kommunalteknikk i forbindelse med plombering av VA-ledninger.
  • Kontakt andre ledningseiere for ledninger i luften eller i grunnen (f.eks. telefon, bredbånd).

Når bygget er revet

Når bygget er revet skal kommunen ha beskjed om at bygget er revet. Dette gjelder også for bygg som kan rives uten søknad. 

Kontaktinformasjon

Byggesak
E-post
Mobil 95 99 33 00