Saksgang i byggesaker

Behandling

Kommunen godkjenner ansvarlig søker og øvrige ansvarlige foretak ved søknader som er underlagt ansvar og kontroll.

Søknaden oversendes berørte fagmyndigheter og andre kommunale instanser (dersom søker selv ikke har gjort dette i forkant), og vi vurderer innholdet av uttalelser og tilbakemeldinger med eller uten samtykke, anbefalinger, vilkår etc.
Dispensasjonssøknader, uttalelser fra andre myndigheter, samt naboprotester og søkers kommentarer til disse behandles og tas stilling til som del av vedtaket.

Behandlingstid

De fleste søknader har en behandlingsfrist på 12 uker. Dette gjelder rammesøknader, ett-trinnssøknader og endringssøknader. 

Noen søknader kvalifiserer til 3 ukers saksbehandling, dette gjelder ett-trinnssøknader som er i henhold til planer og lov, og hvor det ikke er kommet inn nabomerknader, og ett-trinnssøknader etter Plan- og bygningsloven § 20-4.

Igangsettingssøknad, søknad om midlertidig brukstillatelse og ferdigattest har 3 ukers behandlingsfrist.