Klage på vedtak i byggesak

Målgruppe

For at vi skal behandle klagen din, må du være part i saken eller ha rettslig klageinteresse.

 • For at du skal være part i saken, må vedtaket rette seg mot deg, eller direkte gjelde deg.
 • For at du skal ha rettslig klageinteresse må du ha en tilknytning til saken. Du kan også ha en rettslig klageinteresse om du har en viss tilknytning til saken. Dette gjelder naboer, gjenboere, beboere i nærområdet, velforeninger og interesseorganisasjoner hvor saken berører eiendommen fysisk (sol, luft, lys og skolevei) eller økonomisk (konkurranseforhold og verdiforringelse). Om du har rettslig klageinteresse vurderer vi i hvert enkelt tilfelle.

I utgangspunktet vil du som ansvarlig søker/tiltakshaver eller som nabo, ha full adgang til å klage. Noen klager fra naboer kan likevel bli avvist dersom tilknytningen til byggesaken har for fjern betydning.

Dersom man har en annen tilknytning til saken, må det avgjøres i hvert tilfelle om vedkommende har klagerett.

Dette kan du klage på

Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven § 1-9 kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28.

Vedtak om byggetillatelse eller avslag på byggesøknad er enkeltvedtak som kan påklages. 

Dette kan du ikke klage på

 • Forhold som er bestemt og avgjort tidligere og klagefristen der har utløpt. Dette gjelder vedtatt reguleringsplan, gitt dispensasjon eller tidligere vedtak i byggesaken.
 • Vedtak om igangsettingstillatelse, med mindre den inneholder endring av vilkår i rammetillatelsen.
 • Vedtak om kommuneplan.
 • Gebyr, men du kan klage dersom du ber om å få gebyret nedsatt og kommunen avslår det.
 • Hvis det er hensiktsmessig, kan kommunen likevel behandle en klage i stedet for å avvise den.

Klagefristen er tre uker

 • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok informasjon om vedtaket. Tidspunktet vil gjelde selv om du var bortreist eller av andre grunner ikke fikk lest vedtaket.
 • Har du ikke mottatt vedtaket, er fristen tre uker fra du ble kjent med vedtaket eller burde ha skaffet deg kjennskap om vedtaket.
 • For planvedtak som blir offentlig kunngjort, må du klage senest tre uker etter kunngjøringsdagen.
 • Dersom du sender inn en foreløpig klage innen fristen, kan du gi begrunnelse senere (likevel uten ugrunnet opphold).
 • Klagen må være avsendt før fristen går ut.

Selv om du sender inn klagen for sent, kan vi i noen tilfeller etter en konkret vurdering behandle klagen. Du må da klargjøre hvorfor du har fremmet klagen for sent, eller om det foreligger særlige grunner for at klagen skal bli behandlet.

Se forvaltningslovens bestemmelser om å klage på vedtak etter fristen.

Slik klager du

Klagen må være skriftlig og leveres til oss som et vanlig brev eller e-post. Forvaltningsloven § 32 stiller kriterier til hvordan klagen skal utformes.

For å behandle klagen, trenger vi følgende:

Skriv at det er en klage.

 • Skriv hvilket vedtak du klager på, for eksempel saksnummer eller navnet på saken det gjelder.
 • Skriv hvilket forhold du har til saken, for eksempel at du er nabo eller næringsdrivende i området.
 • Begrunn hvorfor du klager, og skriv tydelig hvordan du ønsker vedtaket endret.
 • Hvis du har ny informasjon som ikke er omtalt i saken, er det viktig at du sender inn den.
 • Klagen må være underskrevet av deg eller din fullmektig, for eksempel advokat.
 • Hvis du ber om at gjennomføringen av tiltaket stoppes til klagen er avgjort, må du legge ved en egen begrunnelse for dette (utsatt iverksetting av vedtak).
 • Ta kontakt med servicesenteret om du har spørsmål eller behov for veiledning.

Hvor sender du klagen?

Send klagen på e-post til post@naroysund.kommune.no eller i pr post til:
Nærøysund kommune 
Engansvegen 27
7900 Rørvik

Utsatt iverksettelse

Selv om et vedtak er påklaget, vil tiltakshaver kunne iverksette vedtaket (slik at byggearbeider kan settes i gang). Den som klager kan samtidig begjære at vedtaket ikke iverksettes før etter at klagen er endelig avgjort, jf. forvaltningsloven § 42. Kommunen må ta stilling til begjæringen. Du kan ikke påklage kommunens beslutning, men du kan fremme spørsmål om utsatt iverksettelse for Fylkesmannen.

Saksbehandlingstid

Klagen skal normalt behandles innen 8 uker.

Saksdokumenter og veiledning

Med de begrensninger som fremgår av forvaltningsloven § 18 og 19, har du rett til å se dokumentene i saken.
Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål eller behøver veiledning i forbindelse med dette.

Saksgang

 • Hvis det er andre parter i saken, vil klagen bli oversendt disse for uttalelse før klagen tas til behandling.
 • Kommunen skal foreta forberedende klagebehandling før Fylkesmannens/klagenemndas klagebehandling, for å se om det er opplysninger/ anførsler i klagen som tilsier at kommunen vil omgjøre sitt vedtak.
 • Når kommunen opprettholder sitt vedtak, blir klagesaken oversendt Fylkesmannen/klagenemnda for klagebehandling.
 • Dersom kommunen/Planutvalget/klagenemnda tar klagen til følge, omgjøres vedtaket og det fattes et nytt vedtak. Det nye vedtaket vil igjen kunne påklages av parter eller de som har «rettslig klageinteresse».
 • Du vil bli orientert om utfallet av Planutvalgets/kommunens klagebehandling og du vil få kopi av kommunens oversendelse til Fylkesmannen.
 • Fylkesmannens avgjørelse er endelig og kan ikke påklages. Du får vedtaket tilsendt direkte fra Fylkesmannen.

Saksomkostninger

I noen tilfeller kan du ha krav på å få dekket saksomkostninger.