Teknisk feil i barnevernets fagsystem Visma Familia.

Nærøysund kommune ble 05.06.23, gjort oppmerksom på at teknisk feil i fagsystemet Visma Familia kan ha ført til at bekymringsmeldinger ikke har nådd barneverntjenesten. Dette gjelder flere av landets kommuner.

Når noen sender bekymringsmelding til barneverntjenesten, er dette med bakgrunn i en bekymring for at barnet utsettes for mishandling og annen alvorlig omsorgssvikt. Det ble derfor sendt ut en felles anbefaling fra Bufdir til alle landets kommuner. Oppfordring til norske kommuner rammet av teknisk feil om bekymringsmeldinger | Bufdir

 

Etter at svikten ble kjent gjennomførte Nærøysund kommune et søk i loggen som anbefalt. Søket viser at kommunen har mottatt en bekymringsmelding 28.03.23, som ikke har nådd barnevernstjenesten.

Etter KS sine back-up rutiner ble meldingen automatisk slettet 14 dager etter at den kom inn. Meldingen er derfor tapt og kan ikke gjenopprettes.

 

Kommunen følger de rådene som er gitt av Visma. Anbefalt oppgradering av Visma Familia er bestilt, og kommunen følger anbefalinger fra KS, Visma og Datatilsynet fortløpende i denne saken med tanke på tiltak og melding av avvik.

Med disse tiltakene mener Bufdir at det er trygt å benytte portalen for bekymringsmelding videre.

Kommunalsjef oppvekst og familie

Kirsti Sandnes Fjær

 

06.06.23