Kolvereid prestegård: Arbeidet med kunstgalleri

Arbeidet med å etablere kunstgalleri i Kolvereid prestegård går framover. Nå ferdigstilles avtaler med huseier Opplysningsvesenets fond og kunstgiver Magne Olav Aarsand Brevik, slik at kommunestyret kan ta stilling til etableringen senest innen desember 2021.

Kommunen arbeider videre med planene om etablering av et kunstgalleri i Kolvereid prestegård. Bakgrunnen for prosjektet er at kunstsamler Magne Olav Aarsand Brevik fremmet ønske om å gi sin kunstsamling til daværende Nærøy kommune, og nå Nærøysund kommune. Ønsket la til grunn at denne kunne plasseres i Kolvereid prestegård.

Det er Opplysningsvesenets fond som eier Kolvereid prestegård og kommunen har over noe tid vært i dialog med huseier for å få til en avtale som både kan sikre forutsigbarhet, fleksibilitet i bruken og gode økonomiske rammebetingelser. Vi opplever at denne dialogen har vært svært god og at vi nå har et forslag til avtale som vil kunne gi et forsvarlig driftsmessig grunnlag. Avtalen skal endelig godkjennes av kommunestyret.

Videre arbeides det nå med å sluttføre forhandlinger med giver om hvilke betingelser som vil gjelde for kommunens disponering og bruk av samlingen. Det vil nå utarbeides en avtale som gir kommunen en disposisjonsrett over samlingen i første omgang i fem år. Arbeidet og samarbeide knyttet til bruken av samlingen skal evalueres etter fire år, hvor det da fra begge parter vurderes om det er grunnlag for å gå videre på en avtale om eventuelt overtakelse av hele eller deler av samlingen.

Det oppleves at både Opplysningsvesenets fond, kunstgiver og kommunen har samme intensjoner om å skape liv og aktivitet i Kolvereid prestegård, som en møteplass og kulturarena i lokalsamfunnet og kommunen vår.

Det arbeides nå videre med å få på plass detaljer i et driftskonsept som også skal legges fram for kommunestyret til endelig behandling sammen med de ovennevnte avtalene.

Nylig ble det stiftet en egen venneforening for Kolvereid prestegård, som har som formål å arbeide for prestegården og aktiviteter der. Kommunen vil aktivt ha dialog med venneforeningen for å på en best mulig måte inkludere frivilligheten i arbeidet. Venneforeningens leder er Randi Tandberg Finne og kan kontaktes dersom det er spørsmål knyttet til medlemskap og bidrag i arbeidet.

Framdriftsplanen tar sikte på at det kan være aktivitet i huset mht. kunstgalleri fra våren 2022, men dette er forutsatt at flere brikker kommer på plass og endelig politisk godkjenning. Det vil være avgjørende å få på plass et driftskonsept som gjør det mulig å forsvare drift over flere år og som på en best mulig måte kan ivareta en flott og betydelig kunstsamling.

Kontaktinformasjon

Camilla Vågan
Strategi- og samfunnssjef
E-post
Telefon 971 58 250