Bærekraft for framtiden

  

Det er ingen tvil om at dersom blå sektor i Ytre Namdal skal fortsette å vokse er det viktig å ha fokus på bærekraft. Heldigvis er også næringen lokalt veldig opptatt av at de skal drive så bærekraftig og miljøvennlig som mulig. Bærekraft innen blå sektor blir tema på et webinar som markerer avslutningen på prosjektet Blå Kompetansebygging i Ytre Namdal.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

I forbindelse med den planlagte samlingen Blå konferanse i fjor høst gjennomførte arbeidsgruppa for konferansen en spørreundersøkelse blant 30 bedrifter som jobber innen blå sektor i Ytre Namdal. Her kom det fram at de aller fleste har høyt fokus på bærekraft.

Hele 23 svarte at bærekraftig vekst i blå næring vil prege deres bedrift i stor eller svært stor grad i de kommende tre årene. 21 svarer at bedriftens miljø- og klimaarbeid er strategisk viktig.

Over halvparten svarte at deres bedrift i stor har fokus på bærekraft og mange tror at deres bedrift vil kunne hente økonomisk gevinst av økt fokus på bærekraft.

 

Blå kompetansebygging

Dette viser at bærekraft bokstavelig talt er framtiden innen blå næring i Ytre Namdal. Framtiden innen blå næring har også vært fokuset innen prosjektet «Blå kompetansebygging i Ytre Namdal», som ble satt i gang av NYN – Næring i Ytre Namdal, hvor Val FoU har hatt ansvar for prosjektledelsen. Prosjektet har hatt som mål å utvikle og bygge blå kompetanse innen næringslivet i regionen, samt legge til rette for etablering av nye utdanningstilbud som skal bidra til å styrke blå sektor. Det har dessuten vært jobbet med å tilrettelegge for en videre bærekraftig vekst, der samspillet mellom offentlig forvaltning, næringsliv, utdanningsinstitusjoner og offentlig forvaltning har vært et kjernepunkt.

 

Webinar

Prosjektet «Blå kompetansebygging i Ytre Namdal» ble formelt avsluttet ved nyttår. Arbeidet vil videreføres på ulike

Noen resultater fra spørreundersøkelsen

 

•Over 75 % av bedriftene har i dag en bærekraftstrategi

•De fleste av bedriftene har det innpasset i sin ordinære strategi

•Enkelte av bedriftene har bærekraftstrategien som sin hovedstrategi

•Fokus på bærekraft er i stor grad viktig for bedriftene i Ytre Namdal

•Over halvparten rangerer sitt fokus på bærekraft stort eller svært stort

•Over 75 % mener at fokus på bærekraft vil prege bedriften i stor grad de neste 3 årene

•De fleste av bedriftene legger stor vekt på bærekraft når de velger leverandører og samarbeidspartnere

•De fleste av bedriftene er villige til å betale mer for tjenester og produkter som styrker bedriftens bærekraftprofil

•2 av 3 bedrifter svarer ja på at de er villige til å betale mer for bærekraftige løsninger

•Bedriftene mener i stor grad at de vil kunne hente økonomisk gevinst ved å ha fokus på bærekraft

•Nesten halvparten av bedriftene mener de vil hente gevinst i stor eller svært stor grad

•Flertallet mener bedriftens miljø- og klimaarbeid er strategisk viktig

•2 av 3 bedrifter rangerer dette som viktig i stor eller svært stor grad

•Over 75 % av bedriftene har gjennomført klima- og miljøtiltak de siste 3 årene

Som for eksempel:

•Bedre avfallshåndtering

•Redusert energiforbruk

•Reduserte klimagassutslipp

•Redusert avfall fra produksjonen

•Bruk av bærekraftige transportløsninger

•Utvikling og bruk av fornybar energi

•Strandrydding

måter.

Som en av markeringene på at prosjektperioden er over avholdes det onsdag 17. februar et webinar som har fått navnet «Bærekraft i blå sektor». Der deltar fem foredragsholdere som skal se på den blå næringen fra et eksternt perspektiv.

Temaene på webinaret er som følger:

  • Hva er de store trendene med tanke på bærekraft i blå sektor
  • Hvordan kan bærekraftfokuset være et konkurransefortrinn
  • Kan bærekraft inkluderes i blå utdanningsløp
  • Lavtrofisk akvakultur sin rolle i bærekraftig havbruk
  • Virkemiddelapparat som tilrettelegger for bærekraftig bedriftsutvikling

 

Åpent for alle interesserte

Det er Trude Nordli fra Sjømat Norge, Ivar Skjerve fra Innovasjon Norge, Cecilie Staude fra BI, Mari Bjordal fra Belona og Solveig van Nes fra Marine Prospects som skal holde innleggene.

Webinaret er åpent for alle interesserte. Klikk her for å bli med i møtet. Webinaret starter klokken 10.00