Redusert foreldrebetaling i SFO

Info om rett til redusert foreldrebetaling i SFO for lavinntektsfamilier og gratis SFO for barn med behov for særskilt tilrettelegging.

Fra 1.8.2020 ble det innført ei ordning der en kan søke om redusert foreldrebetaling i SFO for lavinntektsfamilier på 1.- 2. trinn og gratis SFO for barn med behov for særskilt tilrettelegging 5.-7.trinn.

Ordningen om redusert foreldrebetaling sikrer at ingen familier skal bruke mer enn maksimalt 6 % av årsinntekten sin til å betale for en SFO-plass.

Hvem kan søke?

Hvis maksprisen på SFO er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, kan du søke kommunen om redusert pris.
I søknad må familiens samlede bruttoinntekt dokumenteres - en kopi av forrige års skattemelding(er). Er det større endringer i inntekt etter forrige års skattemelding må dette dokumenteres med lønnsslipper o.l.
Med husholdning menes det ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regner en 2 ugifte personer over 18 år som bor sammen, og har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 måneder, eller har felles barn. Dersom søker er samboer uten felles barn, må kommunen opplyses om dette (forskrift om opplæringslova §1B-1 og 2).
Vedtak om reduksjon vil gjelde fra første hele måned etter søknadstidspunkt og ut skoleåret. Kommunen kan innhente opplysninger om skattepliktig inntekt når som helst i søknadsperioden.

Ordningen om gratis SFO-plass for elever på 5. - 7. trinn gjelder bare for barn med særskilte behov, som ikke er i stand til å ta vare på seg selv etter skoletid. Dette dokumenteres med legeerklæring eller lignende. Kommunen kan likevel kreve betaling for kost (Les; forskrift om opplæringslova §1B-3)

Søknadskjema til redusert foreldrebetaling i SFO.

 

SFO for 1. trinn:

Fra 01.08.22 er det vedtatt rett til 12 timer gratis SFO for elever på 1. trinn.
Elever på 1. trinn vil ha gratis SFO på delplass inntil 14.75 timer pr. uke. Kulturtimen inngår i dette timetallet.
Bruk av 15 timer eller mer (helplass), faktureres kr 700,- .
Åpningstiden for SFO skal være innenfor tidsrammen 7.00 – 16.30 og vil for øvrig tilpasses den enkelte skole.
I forbindelse med ferier (der skolen har åpen SFO), må foresatte i gode tid melde behov for plass.