Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan som bestemmer hva arealene i hele kommunen skal brukes til. Planen fastsetter rammer og betingelser for hvilke nye tiltak som kan tillates og hvilke hensyn som skal ivaretas. 

Arealdelen skal være med og sikre en langsiktig, bærekraftig utvikling og forvaltning av areal-, natur- og kulturmiljøressursene i kommunen. 

Høring 

Kommuneplanens arealdel for Nærøysund ble 1.gangs behandlet av Nærøysund kommunestyre den 26.september 2023. Kommunestyret vedtok å sende arealplanen på høring og å legge den ut til offentlig ettersyn. Plandokumentene som nå sendes på høring er oppdatert etter kommunestyrets vedtak. 

Plandokumentene kan lastes ned under. Planforslaget blir også lagt ut i servicetorget på Rørvik samfunnshus, og Kolvereid kulturhus.  
 

Høringsuttalelse 

Uttalelser til planen kan sendes per e-post til post@naroysund.kommune.no eller per post til Nærøysund kommune, pb. 133 sentrum, 7901 Rørvik.  

Dersom innspillet gjelder et spesifikt område, ber vi om at du oppgir gnr. og bnr. , og legger ved et kartutsnitt med innspillet, slik at det er lett å forstå hvilket område innspillet gjelder. 

Høringsfrist: 15.02.2024 

 

Øvrig informasjon

  1. Informasjonsmøter. I løpet av høringsperioden vil det bli holdt informasjonsmøter på flere ulike steder i kommunen. Nærmere informasjon om sted/dato for møtene blir annonsert på kommunens hjemmeside og facebookside på senere tidspunkt.  
  2. Oppheving av reguleringsplaner. Som en del av planarbeidet er alle gjeldende reguleringsplaner gjennomgått, og det er vurdert hvilke som skal videreføres og hvilke som skal oppheves.  Grunneiere og berørte av de reguleringsplanene som foreslås opphevet mottar egne brev med varsel om oppheving direkte. Mer informasjon om dette finnes i vedlegget "V06_Gjennomgang av eksisterende reguleringsplaner" (følg lenken under “Vedtatte dokumenter som er på høring” over). 

 

Kontaktinformasjon

Eli Egge
Enhetsleder
E-post
Mobil 41 69 42 55
Magny Grindvik Blikø
Arealplanlegger
E-post
Telefon 90 97 43 74