Når du har mottatt et nabovarsel

Skal naboen bygge noe som er søknadspliktig, så skal han normalt varsle naboen sin før han kan begynne og før søknaden sendes inn til kommunen. 

Hvis du har mottatt et nabovarsel fra naboen din om at han skal gjennomføre et søknadspliktig tiltak. Så er det viktig at du setter deg inn hva som skal bygges. Ved at du får et nabovarsel gis du anledning til å uttale deg som tiltaket.

Hvis du ikke har merknad til tiltaket

Har du ingen merknader til nabovarslingen trenger du ikke å foreta deg noe. Men det kan være greit å gi tilbakemelding til søker at du ikke har merknader. 

Hvis du har merknader til tiltaket

Hvis du har merknader til nabovarselet du har fått, så skal du henvende deg til og gi tilbakemelding til den som har sendt deg nabovarselet. Merknader fra naboer og eventuell korrespondanse mellom søker og nabo skal vedlegges søknaden slik at kommunen er kjent med at naboen har merknad til tiltaket. Merknaden vil da inngå som en del av vurderingen ifbm. behandling av søknaden. Har du sendt inn nabomerknad og denne ikke blir tatt til følge, så vil du kunne ha klageadgang på tillatelsen som naboen får. 

Hvordan skal du varsles

Du kan sende nabovarsel med e-post. Men sørg for at du får et svar fra naboen på at det er mottatt. Det er ikke nok med en automatisk lesebekreftelse. Du kan fortsatt sende varselet rekommandert eller levere det personlig.

Hva skal nabovarselet inneholde

  • Beskrivelse av tiltaket. Det må være så tydelig at du kan vurdere om de blir berørt av tiltaket.
  • Tegningsgrunnlag som viser tiltaket. Det kan være tegninger og kartutsnitt.
  • Dersom byggingen krever dispensasjon fra arealplan eller bestemmelser i arealplan skal dette være oppgitt.

Kontaktinformasjon

Byggesak
E-post
Mobil 95 99 33 00