Terrasse, balkong e.l.

Finn ut om tiltaket du har planlagt krever søknad eller ikke.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Definisjoner

 • Platting (utegulv) er opparbeidet del av utearealer som ligger direkte på bakken eller lavt over terreng. Utegulv kan være av for eksempel stein, tre eller betong.
 • Terrasse er planert avsats for uteopphold med direkte atkomst fra både terreng og huset, ikke overbygd. Kan være av ulikt materiale. Takterrasse: uteoppholdsareal på et flatt tak.
 • Veranda er et ytre oppholdsrom innebygget eller som tilbygg i en bygning med en eller flere yttervegger fjernet, eller erstattet av glassvegger (glassveranda).
 • Balkong er oppholdsplass på husfasade, utkraget fra vegg, opphengt eller understøttet, omgitt av rekkverk.
 • Altan er uteoppholdsplass på tak. Oftest på et tilbygg som er lavere enn resten av bygning.

Krever ikke søknad

Følgende krever ikke søknad

 • Platting, terrasse eller utegulv uten rekkverk med høyde under 0,5 m i områder med arealformål byggeområde. Her gjelder ingen avstandsbestemmelser.
 • Balkong, veranda og lignende, eller åpent overbygget inngangsparti inntil 15 m2. Kan ikke inneholde rom for varig opphold og må ha avstand fra nabogrensen på minimum 4 meter
 • Frittliggende terrassekonstruksjon

Husk

Du er selv har ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Dette kan også påvirke om du må søke eller ikke.

Krever søknad

Oppføring av veranda er søknadspliktig. Dersom vilkårene under er oppfylt kan tiltakshaver selv stå som ansvarlig for tiltaket.

Søke selv

Dette kan du søke om selv

 • Platting, terrasse eller utegulv med høyde over 0,5 m.
 • Avstandsregler gjelder og tiltaket kan ikke plasseres utenfor byggegrense.
 • Tiltaket har samlet bruksareal eller bebygd areal på inntil 50 m²
 • Tiltaket må være i samsvar med plan – og bygningsloven, herunder krav til høyde og avstand til nabogrense
 • Tiltaket må være i samsvar med gjeldende plangrunnlag, herunder blant annet bestemmelser om grad av utnytting, byggegrenser og arealformål.
 • Tiltaket må tilfredsstille kravene til estetikk
 • Tiltaket må nabovarsles

Søke med hjelp av fagfolk

Platting, terrasse eller utegulv med høyde over 0,5 m og samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) over 50 m² må søkes med hjelp av fagfolk.

Før igangsetting må nødvendig prosjektering være gjennomført.

Søknaden må utformes av et firma som har kompetanse til å gjennomføre en søknadsprosess (ansvarlig søker). Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt. 

Alle håndverkere (firma) må ha erklært ansvarsrett for sine fagområder.

Når bygget er ferdig

Selv om du bygger uten å søke, skal kommunen ha beskjed om at bygget er ferdig.