Garasje

Finn ut om tiltaket du har planlagt krever søknad eller ikke

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Definisjon

 • Carport er en overdekket biloppstillingsplass for høyst to biler hvor minst halvparten av veggflatene mangler og hvor bare to av veggene kan gå til gulv.
 • Garasje er en overdekket biloppstillingsplass for høyst to biler hvor det er kledning på 50% eller mer av de fire veggflatenes areal.

Krever ikke søknad

Når garasjen er en frittliggende bygning på bebygd eiendom og samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er inntil 50 m². Garasjen kan heller ikke være høyere enn 3,0 meter ved gesims og 4,0 meter ved møne. Krav til tiltaket er beskrevet i byggesaksforskriftens §4-1 bokstav a.

Viktig å huske på

 • Du må ha snuplass på egen eiendom.
 • Garasjen må ikke føre til at utnyttelsesgraden på tomten blir høyere enn det som er tillatt i gjeldende arealplan for området. 

Husk at du selv har ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Dette kan også påvirke om du må søke eller ikke.

Søke selv

Garasjen er frittliggende, og samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er inntil 70m². Garasjer med gesimshøyde over 3 meter og/eller mønehøyde over 4 meter.

Viktige forutsetninger

 • Garasjen kan ikke inneholde rom for varig opphold.
 • Den er i 1 etasje, og kan i tillegg være underbygget med kjeller.
 • Hovedregelen er at garasje over 50m² BRA/BYA skal plasseres 4 meter fra nabogrensen. Kommunen kan godkjenne nærmere plassering enn 4 meter dersom det foreligger nabosamtykke for plasseringen, eller ved søknad om dispensasjon.
 • Ved plassering nærmere vei/bane enn byggegrensen tilsier må du søke om dispensasjon (regulert) eller samtykke (uregulert).

Søke med hjelp av fagfolk

Du må søke med hjelp av fagfolk dersom garasjen er: 

 • over 70m²
 • i mer enn én etasje
 • skal inneholde rom for beboelse

Søknaden må utformes av et firma som har kompetanse til å gjennomføre en søknadsprosess (ansvarlig søker). Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt. Alle håndverkere (firma) må ha erklært ansvarsrett for sine fagområder.

Når bygget er ferdig

Selv om du bygger uten å søke, skal kommunen ha beskjed om at bygget er ferdig.