Krav til tegningsdokumentasjon

Følgende krav til tegningsdokumentasjon gjelder i utgangspunktet samtlige sakstyper/tiltak, men kan likevel tilpasses i visse tilfeller etter avtale med saksbehandler.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Generelt

 • Tegningen må være fagmessig utført, være måleriktige og målsatt.
 • Alle tegninger skal ha tittelfelt inneholdende underskrift av ansvarlig prosjekterende, unik
 • Tegningsidentifikasjon, (revisjons)dato, målestokk og tiltakets art.
 • Vedleggsnr. anføres på alle tegninger.
 • Tegningene må ellers vise hvordan krav stilt i lov-, forskrifts- og planverk er tilfredsstilt.
 • Krav til tegningsdokumentasjonen gjelder også hvor tiltakshaver selv kan stå ansvarlig for tiltaket (dvs. tiltakstyper iht. plan- og bygningslovens § 20-2).

Format

 • Målestokk 1:100 eller 1:50.
 • Tegningsformat ikke større enn A3.

Innhold

Plantegninger skal vise

 • Alle etasjer/høyder (også kjeller).
 • Angi romfunksjon.
 • Plassering av snittbygningens yttermål.
 • Evt. separate boenheter.
 • Når tiltaket omfatter innvendig endring eller ved tilbygg/påbygg i/til eksisterende bygning, skal det innleveres plantegning av hele etasjen der endringen skal skje, med angivelse av forholdene før og etter tiltaket.
 • Arealer (bebygd areal, bruksareal og bruttoareal) dersom dette ikke fremkommer andre steder i søknaden.

Fasadetegninger skal vise

 • Alle fasader med påført himmelretning.
 • Eksisterende og nye terrenglinjer må tegnes inn så langt at de møtes, og ha høydeangivelse. Avstand til grenser skal fremgå.
 • Bygningens eksteriørkarakter og materialvalg.
 • Ved til- og påbygg må tegningene tydelig vise hva som er nytt og hva som er eksisterende. Benytt gjerne farger.
 • Når tiltaket omfatter tilbygg og/eller påbygg, skald et innleveres fasadetegninger av samtlige fasader som påvirkes av tiltaket.

Snittegninger skal vise

 • Kotehøyde for topp gulv 1. etg.
 • Fri høyde i etasjene med angitte mål.
 • Takvinkel med angitt grad.
 • Kotehøyde for møne og gesims inkl. taktekking.
 • Beregnet gjennomsnittlig terrengnivå ferdig planert.

Situasjonsplan skal vise

 • Ønsket tiltak markert med farge og som viser takflate og møneretning
 • Utvendige mål på tiltaket
 • Avstand til nabogrense
 • Avstand til nærliggende bebyggelse
 • Avkjørsel og parkering, der dette er relevant
 • For bolig: avstand til regulert senterlinje vei
 • For garasje: avstand til regulert grense mot vei

 

Annen tegningsdokumentasjon

Evt. profiltegninger, fasadeoppriss etc. for å vise hvordan tiltaket tiltpasser seg øvrig bebyggelse.

Dokumentasjon på at atkomst skal etableres/utbedres iht. kommunens veileder for avkjørsler, dvs plan- og snittegning.

Ved ferdigstillelse vil det ofte være behov for ytterligere dokumentasjon på at evt. Vilkår stilt i tillatelsen er oppfylt. Dette vil fremgå spesifikt av tillatelsen