Handlingsveileder

 - når du er bekymret for et barn

     

Struktur og arbeidsprosess i handlingsveilederen

Handlingsveilederen beskriver en struktur og en arbeidsprosess på 4 nivåer – fra nivå 0 til nivå 3.

Hvert nivå inneholder en beskrivelse av hvordan ansatte skal handle når det oppstår en spesiell oppmerksomhet/ behov for støtte i tilknytning til et barn/ en elev/ en ungdom. I tillegg inneholder handlingsveilederen linker til flere ulike verktøy (skjema, maler og veiledere) som kan være nyttige hjelpemidler underveis i arbeidsprosessen.

  • Nivå 0 - undringsfasen: hvor man kartlegger og identifiserer oppmerksomheten gjennom undringssamtaler og bruk av ulike skjema.
  • Nivå 1 - fra bekymring til tiltak: beskriver iverksetting av interne tiltak i egen virksomhet.
  • Nivå 2 og Nivå 3 beskriver prosessen for iverksetting av tverretatlig samarbeid med relevante instanser/ tjenester