Særskilte brannobjekter

Hva er særskilte brannobjekter?

Særskilte brannobjekter er byggverk, opplag, områder, tunneler, virksomheter m.m hvor brann kan medføre tap av mange liv eller store skader på helse, miljø eller materielle verdier. Dette plikter kommunen å identifisere og føre tilsyn med, og skal gjennomføre risikobaserte tilsyn.

I begrepet liv ligger både menneske- og dyreliv, og i materielle verdier ligger kulturhistoriske verdier.

Tilsyn skal prioriteres på bakgrunn av:

  • Risikoen for tap av liv og helse
  • Risikoen for tap av materielle og kulturhistoriske verdier
  • Risikoen for samfunnsmessige konsekvenser
  • Risikoen for brudd på forebyggende plikter
  • Effekten av tilsyn sammenlignet med andre brannforebyggende tiltak

Eksempler på særskilte brannobjekter er:

Hoteller, skoler, barnehager, sykehjem, store driftsbygninger, kjøpesentre, flyplass, m.m.