Temaplan for klima og miljø

Høring og offentlig ettersyn av Temaplan for klima og miljø 2023 - 2030

Formannskapet i Nærøysund vedtok i sak 2022/1923-14 den 12.12.2023 å sende forslag til temaplan for klima og miljø 2023-2032 på høring, og med hjemmel i plan og bygningslovens § 11-14 legges planen ut til offentlig ettersyn i syv uker. 

Frist for å levere innspill er 29. februar 2024.

 

Les utkast til klima- og miljøplan her (PDF, 3 MB)

Nasjonale og regionale myndigheter har forventninger til at kommunen gjennom planlegging og drift bidrar til å redusere klimagassutslipp, får til en miljøvennlig energiomlegging og tilpasser seg klimaendringene. Samtidig forventes det at kommunen har kunnskap om hvordan naturmangfoldet best kan forvaltes på en bærekraftig måte. 

Bakgrunnen for disse sterke føringene er at verden står overfor store klimautfordringer på grunn av den omfattende bruken av fossile energikilder, men også på grunn av at vi i dag bruker stadig mer av uberørt natur, slik at leveområder og økosystem blir endret eller ødelagt. Vi må derfor se klima- og miljøutfordringene under ett, slik at f.eks. ikke tiltak for klimagassreduksjon går ut over naturmiljøet, sårbare arter m.m.

Temaplan for klima og miljø skal være Nærøysund kommunes verktøy for en omstilling mot et samfunn som både er klimanøytralt, klimarobust og bærekraftig. 

I denne planen beskriver vi kort om status i dag, men det er også gjennom denne vi bestemmer hvor vi ønsker å være i 2030 og 2050 innenfor temaet klima og miljø. Planen består av fire ulike tema som hver av seg har flere mål. I tillegg er det en handlingsdel med aktuelle tiltak knyttet til hvert mål. Tiltakene er både kortsiktige og langsiktige, og skal gjennomføres av kommunen, frivillighet, næringsliv og befolkning. 

Tiltak som ønskes gjennomført i kommunal regi må inn i budsjett og klimabudsjett. Dersom kommunen velger å utarbeide et klimaregnskap, vil dette etter hvert vise hvorvidt tiltakene gir effekt, og om vi når de målene som er satt i planen. 

I arbeidet med utarbeiding av planutkast har det vært god medvirkning og det har kommet gode innspill til planarbeidet. Innspillene kan leses her på kommunens hjemmesider.

Innspill til planforslaget kan sendes Nærøysund kommune, postboks 133, Sentrum. 7901 Rørvik, eller til post@naroysund.kommune.no 

Innspill kan også gis på facebookgruppen til kommuen «Klima- og miljøplan Nærøysund kommune» Klima- og miljøplan Nærøysund kommune | Facebook

Frist for å komme med innspill er 29. februar 2024.

Spørsmål kan rettes til klima- og miljøplanlegger Frode Setran på telefon 991 65 871 eller epost Frode.Setran@naroysund.kommune.no

Høring - temaplan for klima og miljø 2023 - 2030 (PDF, 128 kB)

Møteprotokoll formannskapsmøte 12. desember 2023 (PDF, 40 kB)

Utkast til temaplan for klima og miljø 2023 - 2030 versjon 15.11.23.PDF (PDF, 3 MB)

 

Innspill Temaplan klima og miljø

Her kan du lese innspillene som har kommet inn i arbeidet med å utarbeide en ny klima- og miljøplan.