Temaplan for klima og miljø

Det skal utarbeides en klima- og miljøplan for Nærøysund kommune i perioden 2022 til 2023. Prosessplanen (PDF, 2 MB), som beskriver hensikten med planen og hvordan planprosess og medvirkning skal gjennomføres, ble behandlet i formannskapet 23. juni 2022. Klima- og miljøplanlegger er prosjektleder for planarbeidet.

 • Hensikten med planen: Temaplan for klima og miljø skal være verktøyet vi skal bruke for etter hvert å kunne omstille oss til et samfunn som både er klimanøytralt og bærekraftig. Planen skal beskrive hvor vi står i dag, og hvor vi bestemmer oss for å være om 10 år og 30 år.  Kommuneplanens samfunnsdel vil være en viktig rettesnor for planarbeidet.
 • Hvem planen skal gjelde for: Målgruppen for planarbeidet er innbyggerne, frivilligheten, næringslivet og kommuneorganisasjonen.  
 • Forventninger til planarbeidet: Stat, regjering og fylke har forventninger til at kommunen gjennom planlegging og drift bidrar til å redusere klimautslipp, får til en miljøvennlig energiomlegging og tilpasser seg klimaendringene. Samtidig forventes det at kommunen har kunnskap om hvordan naturmangfoldet best kan forvaltes på en bærekraftig måte.
 • Bærekraft er omstillingskraft: sammen skal vi omstille oss og skape nye arbeidsplasser i et lavutslipp-samfunn.
 • Medvirkning: Kommunen skal legge til rette for bred og god medvirkning, slik at flest mulig får innflytelse og eierskap til planen.
 • Møteplasser: Kommunen vil legge til rette for attraktive møtepunkter, slik at vi gjennom god dialog og kompetansebygging bygger kunnskap om bærekraft sammen.
 • Organisering: Det er nedsatt en arbeidsgruppe som består av økonomisjef Marianne Bakken Guøry, enhetsleder byggdrift Erik Jakobsen, daglig leder Lars Fredrik Mørch i Namdalskysten Næringsforening og klima- og miljøplanlegger Frode Setran (prosjektleder). Formannskapet er styringsgruppe.
 • Tema/ satsingsområder:
  • Klima og energi
  • Naturmangfold og naturvern
  • Forurensning, avfall og gjenvinning             
  • Miljøstyring
 • Framdriftsplan: Etter sommerferien 2022 starter arbeidet med å sammenstille den kunnskapen vi har om de ulike temaene. Da vil vi se hva vi trenger av ny kunnskap. Videre legges det opp til å involvere de ulike målgruppene godt med tanke på informasjon og innspill til planen. Vi har et spesielt ansvar for å sikre at barn og unge blir involvert. Det legges opp til at kommunestyret jobber med å fastsette mål og delmål for de ulike temaene, samt komme med forslag til konkrete tiltak. Mot slutten av året har vi forhåpentligvis et planutkast. Dette blir sendt på høring i minimum 4 uker. Innspillene blir innarbeidet i forslag til temaplan for klima og miljø. For å informere om teamene, og få innspill til planen vil vi involvere de ulike målgruppene på forskjellig vis.

 

 

Innspill Temaplan klima og miljø

Her kan du lese innspillene som har kommet inn i arbeidet med å utarbeide en ny klima- og miljøplan.