PPT – Pedagogisk Psykologisk tjeneste for Ytre Namdal

PPT for Ytre Namdal er en interkommunal tjeneste for kommunene Nærøysund, Leka og Trøndelag fylkeskommune (YNVS og Val videregående skole).

Kontoret er lokalisert til Kolvereid geografisk midt i regionen. PPT har høsten 2020 flyttet inn i FriskHuset (det tidligere DPS-bygget)

Tjenesten har 5 årsverk med fagpersoner som samlet har en bred kompetanse innenfor det pedagogisk/psykologiske området, med pp-rådgivere, spesialpedagoger og logoped. Tjenesten er gjennomgående med ansvarsområde fra barnehage, skole til voksenopplæring.
PPT har fokus på barn og unges muligheter for læring og god utvikling i barnehage og skole. Dette krever at PPT har et nært samarbeid med elever, foreldre, barnehager, skoler, kommunale hjelpetjenester og helsetjenester som BUP, habiliteringstjenesten for barn og unge og Statped. Dette er med å sikre at barn, ungdom og voksne får et helhetlig opplæringstilbud.

PPT er kommunenes sakkyndige instans når det gjelder spesialpedagogiske tiltak, hjemlet i Barnehageloven og Opplæringsloven. PPT utreder enkeltbarn ved behov, og gir råd/veiledning til foreldre, barnehage, skole og andre samarbeidspartnere. PPT utarbeider sakkyndig vurderinger som beskriver tiltak innenfor tilpasset undervisning og spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning.
PPT har en viktig funksjon i systemarbeid på barnehager og skoler. Vi er faste samarbeidspartnere med barnehager og skoler når det gjelder å utvikle gode systemer som ivaretar alle elever. Dette gjelder tiltak som tilpasset undervisning, læringsmiljø og klasseledelse, veiledning og rådgivning.
Henvisning til PPT skjer ved at barnehagen, skolen, helsestasjon i samråd med foreldre henviser med dokumentasjon på utprøvde tiltak. Elev eller foreldre kan også ta kontakt med PPT direkte.

Postadresse:

Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik

 

Besøksadresse:

Bjørkåsvegen 17
7970 Kolvereid

 

Ansatte:

Ansatte
Navn Tittel Telefon Epost
Heidi Finnestrand Volden Enhetsleder 90969408 Heidi.volden@naroysund.kommune.no
Ingrid Anna Bråtteng Merkantil 47704092 ingrid-anna.bratteng@naroysund.kommune.no
Eva Lauten Spesialpedagog 47704358 Eva.lauten@naroysund.kommune.no
Tove Torgnes Kristensen PP-rådgiver 47680013 Tove.Torgnes.Kristensen@naroysund.kommune.no
Venke Breivik PP-rådgiver 47679993 Venke.Breivik@naroysund.kommune.no
Lillian Finne PP-rådgiver 47704476 Lillian.finne@naroysund.kommune.no
Mariann Oddvik Spesialpedagog 47645128 Mariann.oddvik@naroysund.kommune.no
Ranveig Brekstad Ped.psyk. rådgiver 90361491 ranveig.brekstad@naroysund.kommune.no

PPT holder til i FriskHuset på Kolvereid 

Adresse

Bjørkåsvegen 17

7970 Kolvereid