Flyktningtjenesten

Vi har ansvar for bosetting, kvalifisering og integrering av flyktninger. Vi samarbeider med andre kommunale virksomheter, bedrifter, lag og foreninger.

Vi skal veilede og tilrettelegge for at flyktninger skal delta aktivt i samfunnet. Vårt mål er at alle skal kunne bruke sine ressurser på best mulig måte.

Det er kommunestyret som vedtar hvor mange flyktninger kommunen skal bosette. Flyktningene som skal bosettes i Nærøysund kommune kommer fra forskjellige asylmottak i Norge eller direkte som overføringsflyktninger via FN. Bosetting skjer etter avtale med Integrerings- og mangfolds direktoratet, IMDI

 

     Noen av Flyktningtjenestens oppgaver:

 • Klargjøre  boliger for første gangs bosetting.
 • Bistå praktisk og økonomisk til etablering i bolig
 • Oppfølging i forhold til bolig
 • Informere om introduksjonsordningen, rettigheter og plikter
 • Hjelp til godkjenning av kompetanse
 • Kartlegge flyktningens kompetanse og ferdigheter
 • Utarbeidelse og oppfølging av individuell kvalifiseringsplan i samarbeid med flyktningen, voksenopplæring og NAV
 • Generell veiledning vedrørende norske forhold
 • Koordinator for arbeidet med flyktninger for instanser som skole, helse og omsorg, kultur, frivillige lag og organisasjoner, næringsliv
 • Veilede på søknad om opphold. Utlendingsdirektoratet 

 

Introduksjonsordningen:

Introduksjonsordningen skal bidra til en lettere og raskere integrering av nyankomne flyktninger til det norske samfunnet. Alle kommuner som bosetter flyktninger har plikt til å tilby introduksjonsprogrammet. Deltakelse i kommunale introduksjonsprogram er obligatorisk for flyktningene.

Formålet med introduksjonsordningen er å styrke nyankomne flyktninger mulighet for deltakelse i yrkes og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet. Programmet skal inneholde opplæring i norsk og samfunnskunnskap, yrkeslivskunnskap og utdanningsvalg.

Grunnskole for voksne og videregående skole kan også inngå i programmet. Praksis er en viktig del av programmet, det er stadig behov for språkpraksisplasser. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har en språktreningsarena som en av våre introdeltakere kan ha nytte av.

 

 • Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram gjelder for nyankommet utlending mellom 18 og 55 år som har behov for grunnleggende kvalifisering og som er bosatt etter avtale mellom kommune og utlendingsmyndighetene.
 • Programmet kan vare inntil to år eller i særlige tilfeller inntil tre år.
 • Programmet skal være helårig og på full tid.
 • Deltakeren mottar introduksjonsstønad.
 • Hver deltaker skal ha en individuell plan som tar utgangspunkt i en kartlegging av deltakerens opplæringsbehov. Planen skal minst inneholde programmets start og tidsfaser samt en beskrivelse av tiltakene i programmet.
 • Programmet skal gi grunnleggende ferdigheter i norsk, grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv og forberede for deltakelse i yrkeslivet.

Kontakt informasjon

Monica Wannebo enhetsleder MAKS  tlf. 416 73 862 monica.wannebo@naroysund.kommune.no

Rita Marie Nordheim Prosjektansvarlig/programveileder MAKS

Tlf flyktningtjenesten  908 84 463 Mobil: 99 55 88 35 Rita.Nordheim@naroysund.kommune.no

Liv Margrethe Johnsen programveileder MAKS  tlf. 957 92 201 Liv-Margrethe.Johnsen@naroysund.kommune.no

Kristell Marie Bakke programveileder MAKS  tlf. 480 28 600 Kristell-Marie.Bakke@naroysund.kommune.no

Kristin Barø Bondø programveileder MAKS  tlf. 478 40 709 Kristin-Baro.Bondo@naroysund.kommune.no

Marianne Wendelbo miljøarbeider MAKS tlf. 970 37 966 marianne.wendelbo@naroysund.kommune.no

Helene B. Moe boveileder MAKS  tlf. 990 38 412 helene.moe@naroysund.kommune.no

Hege Måøy fagarbeider MAKS tlf. 416 04 449  hege.maoy@naroysund.kommune.no