Vedtekter

Vedtekter for Nærøysund Kulturskole

- vedtatt i Nærøysund kommunestyre 9. desember 2021.

1.Styring

Nærøysund kulturskole er administrativt underlagt enhet for kultur i avdeling for oppvekst og familie. Kulturskolen ledes faglig, administrativt og økonomisk av rektor.

 

2.0 Forankring

Kulturskolen er forankret i Opplæringslovens paragraf § 13-6, Rammeplanen «Mangfold og fordypning», FN’s barnekonvensjon artikkel 30 og 31 og Nærøysund kommunes samfunnsplan.

 

3.0 Formål

3.1 Kulturskole for mennesket

Nærøysund Kulturskole setter trygghet og trivsel i fokus, økt livsglede og utvikler hver enkelt gjennom kulturell og kunstnerisk opplæring tilrettelagt den enkelte.

 

3.2 En kreativ skole

Nærøysund kulturskole skal være en kulturskole for alle gjennom å ha et tilbud som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og gi god opplæring til elevene med å lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og kunstneriske uttrykk. Målet er at elevene skal kunne få en meningsfull og stimulerende fritidsaktivitet og som kan kvalifisere elever med særlig interesse og motivasjon til videre kunstfaglige studier.

 

3.3Ressurssenter for samskaping

Nærøysund kulturskole skal være et lokalt ressurssenter og samarbeide med skoleverket, kulturlivet og andre samfunnsaktører i kommunen.

 

 

4.Organisering

4.1 Målgruppe

Kulturskolens hovedmålgruppe er barn og unge bosatt i Nærøysund kommune. De ulike fagene vil kunne ha ulik anbefalt alder. Voksne kan få elevplass i kulturskolen ved ledig kapasitet.

 

4.2 Fagtilbud

Kulturskolen har flere valgmuligheter innenfor ulike kunstneriske uttrykk, i tråd med Rammeplan for kulturskolen, «Mangfold og fordypning». Kulturskolen tilbyr tilpasset opplæring for elever med spesielle behov for tilrettelegging.

 

4.3 Undervisningssteder

Kulturskolens intensjon er å gi desentralisert undervisning i hele kommunen, forutsatt elevgrunnlag som samsvarer med kulturskolens rammer, skolenes fasiliteter og tilgang på fagfolk/lærere.

 

  1. 4 Undervisning

 

Kulturskolens undervisning følger skoleruta og foregår fortrinnsvis i skolenes SFO-tid eller på ettermiddags- og kveldstid. Elevene får faste tidspunkt å forholde seg til. Deler av opplæringa vil kunne flyttes til andre tidspunkt i tilknytning forestillinger og prosjekter. Undervisningen organiseres i enetimer på minimum 20 minutter, smågrupper eller større grupper på minimum 45 minutter. Innholdet tilpasses elevenes nivå og forutsetninger.

 

4.5 Instrumenter

Som hovedregel må elever på musikkfag selv skaffe seg tilgang til instrument, både til undervisning og egenøving. Ta kontakt ved behov for å låne. Store instrumenter/utstyr vil kulturskolen skaffe til selve undervisningssituasjonen.

 

4.6 Søknad

Søknad på elevplass skjer digitalt via SpeedAdmin, som ligger på kommunens nettside. Søknadsfrist er 20.mai. Kulturskolen kan ta imot søknader gjennom hele skoleåret. Elever blir da satt på venteliste og får plass ved ledig kapasitet. For å beholde eksisterende elevplass i kommende skoleår, må plassen re- registreres innen 30. april. Dersom man ikke re-registrerer seg innen fristen mister man plassen og må søke ordinært innen 20. mai.

 

4.7 Oppsigelse/utmelding

Elever blir tildelt plass for ett skoleår, som er bindende for ett semester. Utmelding skjer digitalt via SpeedAdmin eller ved mail til kulturskolens rektor. Elever som likevel ikke ønsker å benytte seg av tildelt elevplass, og som ikke har møtt til undervisning mer enn tre ganger kan få fritak for betaling av elevpenger så lenge dette er gitt skriftlig melding om til kulturskolen eller via Speedadmin før 15. september. Frist for utmelding før vårsemesteret er 1.desember. Ved utmelding etter disse datoene, vil påfølgende semester bli fakturert.

 

 

5.Betaling

5.1 Betalingssatser/elevkontingent

Betalingssatser for elevplasser, materialer og instrumentleie samt søskenmoderasjon/flerfagsmoderasjon, fastsettes av kommunestyret og offentliggjøres på kommunens hjemmeside. Det tas forbehold om eventuelle endringer i satsene etter kommunestyrets budsjettvedtak i desember hvert år.

 

5.2 Fakturering

Elevavgiften og eventuelle tilleggsavgifter faktureres to ganger per år.

 

5.3 Betalingsfritak

Dersom eleven flytter eller blir langvarig syk, kan det ved dokumentasjon søkes om hel eller delvis tilbakebetaling av elevpenger.

 

5.4Avlysning

Avlyst undervisning på grunn av lærerfravær mer enn to ganger i semesteret gir grunnlag for redusert elevavgift.

 

5.5 Skade på instrument/utstyr

Skade på instrument eller annet utstyr i kulturskolens eie kan føre til erstatningsplikt, og skal umiddelbart meldes.

 

5.6 Salg av tjenester

Aktører som kjøper tjenester av kulturskolen som ressurssenter, inngår egen avtale med kulturskolens rektor om vilkår, forutsetninger og plikter som følger med tjenesteleveransen. Som utgangspunkt må slike aktører betale kostpris for disse tjenestene, om ikke annet spesifikt avtales.

 

 

6.Elev og foresattes plikter

6.1 Kommunikasjon

SpeedAdmin er kulturskolens kommunikasjonskanal. Elevenes foresatte må derfor til enhver tid sørge for at opplysninger vedrørende eleven er oppdatert og korrekt i SpeedAdmin.

 

6.2 Oppmøte

Elever må møte presis og forberedt til undervisning og arrangementer i kulturskolens regi. Eventuelt fravær på grunn av sykdom eller annet meldes til lærer så tidlig som mulig.

 

6.3 Fravær

Ved fravær 2 ganger på rad som ikke er varslet på forhånd, vil skolen undersøke årsakene til dette med foresatte.

 

6. 4 Medvirkning

Foresattes engasjement er en viktig del av opplæringa, ved å oppmuntre og legge til rette for elevenes egenøving og ved behov være delaktig ved opptredener/utstillinger. Kulturskolen vil ha elevsamtaler og foreldresamtaler som del av opplæringa. Elever og foresatte oppfordres uten opphold til å ta kontakt med lærer/rektor for å bidra til en bedre kulturskole, samt engasjere seg gjennom foreldreutvalg og elevråd.

 

6.5 

Elever og foresatte skal gjøre seg kjent med disse vedtektene og innholdet i dem.

 

7.Klage

Klager sendes skriftlig på mail til kulturskolen@naroysund.kommune.no Klagen vil bli behandlet etter kommunens retningslinjer for klagebehandling.

----

Betalingssatser for Nærøysund Kulturskole,

Kontaktinformasjon

Brynjulf Flasnes
Kulturskolerektor
E-post
Telefon 901 52 184