0-24 samarbeidet, inkludering i fritid

 

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Delprosjektet inkludering i fritid er en del av den nasjonale satsningen 0-24 samarbeidet.  0 – 24 samarbeidet har som mål å gi mer helhetlige tjenester for utsatte barn og unge. Det er Fylkesmannen i Trøndelag som er prosjektets regionale aktør og her blir kommunen koordinert og fulgt opp via Fylkesmannen i Trøndelag. Inkludering i fritid er et av tre delprosjekt i Nærøysund kommunes 0-24 samarbeid.

Nærøysund kommune har en høy andel barn i lavinntektshusholdninger. En lavinntektshusholdning er en husholdning med under 60 % av kommunal medianinntekt i inntekt. I lavinntekt siste året har Nærøysund 219 barn og i vedvarende lavinntekt (lavinntekt over et år) har kommunen 159 barn. Tallene er hentet fra kommunens oversiktsdokument og primærkilden er Bufdir. Tallene er fra 2017, da det ikke finnes oppdaterte tall enda. Men nasjonale trender viser at det har vært en økende andel barnefattigdom, så det er rimelig å anta at dette også gjelder Nærøysund.  

Videre er fritid et område som de kommunale tjenestene rapporterer om at det er vanskelig å påvirke og at det kan få store konsekvenser. Et eksempel på dette er at skoler gir tilbakemelding på at barn som ikke deltar i fritidsaktiviteter der hvor majoriteten av de andre barna gjør det, blir på utsiden i skoletiden. De har ikke vært på de arenaene som de andre barna har vært og blir da på utsiden i samtaleemner og aktiviteter.

Det er ikke et mål i dette arbeidet at alle skal være deltakende i fritidsaktiviteter, men at alle skal ha muligheten til det.

Delprosjektet Inkludering i fritid er delt i fire innsatsområder:

Kartlegging av barrierer for deltakelse:

Økonomi er en kjent barriere for deltakelse i fritidsaktiviteter, men det er viktig å ha god lokalkunnskap for å treffe med de tiltakene som blir iverksatt og for å formidle riktig kunnskap om barrierer.

Systemrettede tiltak:

Prosjektet vil innebære å iverksette systemrettede tiltak i samsvar med barrierer fra kartleggingen

Aktivitetsrettede tiltak

Det vil også kunne være behov for å iverksette aktivitetsrettede tiltak. Dette skal kun gjøres i samarbeid med lag, foreninger og organisasjoner og eventuelt skoler og barnehager. Dette da målet med prosjektet er at barn og unge skal bli inkludert i fritidsaktiviteter og dette forutsetter at det er eksisterende fritidsaktiviteter eller tilbud som lag og foreninger oppretter i prosjektperioden. Med dette kan man sikre inkludering etter endt prosjektperiode. 

Fokus og kompetanse

For å sikre varig inkludering i fritid på sikt er det viktig at barrierer for deltakelse og hvordan disse kan møtes er i fokus hos lag og foreninger. Med dette innebærer at prosjektmedarbeider skal ha dialog med lag og foreninger for å bistår og sette på dagsorden hvordan de selv kan inkludere flere, og da spesielt utsatte barn og unge.

I forhold til systemrettede tiltak er dette tiltak som skal være i ordinær drift i etterkant av prosjektet. Videre er det også ønskelig at fokus og kunnskap hos lag og foreninger er økt i prosjektperioden og at med det at de har endret sin drift i henhold til det og at det er varige endringer.

Prosjektet har en ramme på tre år 

Til dette delprosjektet er det knyttet en 50 % stilling og denne helfinansieres av 0-24 samarbeidet. Det samme gjør utgifter til utstyr og lignende ved behov.

Kontaktpersoner:

Prosjektmedarbeider Inkludering i fritid Stine Barstad Holm stine.barstad.holm@naroysund.kommune.no, 47687648

 Prosjektleder Anne-Lene Fadnes Gregersen anne-lene.fadnes.gregersen@naroy.kommune.no, 41572318

 

Kontaktinformasjon

Stine Barstad Holm
Fritidskoordinator
E-post
Telefon 47 68 76 48