Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi er en arena for å vurdere planbehovet i kommunestyreperioden og skal vedtas innen ett år etter konstituering. 

Planstrategien er det første steget i kommunens langsiktige planlegging, og planstrategien setter fokus på de planoppgavene kommunen bør starte opp, eller videreføre for å legge til rette for en positiv utvikling i kommunen. Vurderingen gjøres ut i fra en kartlegging av hvilke muligheter og utfordringer kommunen har og hvilken samfunnsutvikling kommunestyret ønsker å legge til rette for. 

 

Nærøysund kommune har utarbeidet forslag til vedtak av kommunal planstrategi. Planstrategien skal vedtas i kommunestyret den 11.06.2020 og legges nå ut til offentlig Høring i 30 dager jr. plan- og bygningsloven §10-1.

 

Evt. Innspill til planstrategien kan sendes elektronisk til post@naroysund.kommune.no innen 10.06.2020.

Spørsmål kan rettes til:

planlegger Ragnhild Wendelbo Melgård på e-post: Ragnhild.W.Melgard@naroysund.kommune.no - tlf: 94 42 59 24          

eller samfunnsplanlegger Martin Øie Lauten på e-post martin.lauten@naroysund.kommune.no - tlf: 99 42 27 16 

 

Eksisterende planstrategier: