Døgntilbud

Rus og psykisk helsetjeneste er et frivillig lavterskeltilbud til personer med rus- og/ eller psykiske utfordringer.

Målet er å gi hjelp til selvhjelp, slik at du kan mestre ditt eget liv på tross av dine helseutfordringer.

Her kan du få tilbud om helhetlig helsehjelp og boveiledning i egen bolig.

Døgnbemannede boliger tildeles etter vedtak.