0-24-samarbeidet i Trøndelag

Sammen med fire kommuner jobber Fylkesmannen i Trøndelag for å bedre tjenestene til utsatte barn og unge, og deres familier. Nå skal samarbeid hindre utenforskap og sikre tidlig hjelp og koordinerte tjenester til denne gruppen.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

-Det er mange instanser som er involvert i arbeidet med barn og unge. Dette fører til at mange ser litt, men få ser alt. Det å se hele barnets situasjon er avgjørende for å hindre at utsatte barn og unge havner utenfor senere i livet, sier oppvekst- og velferdsdirektør Erik Stene og fylkeslege Jan Vaage hos Fylkesmannen i Trøndelag. 

0-24 samarbeidet skal sikre koordinering av tjenester og en helhetlig tekning i tilbudet til utsatte barn og unge under 24 år. I dette pilotprosjektet har staten slått sammen fem ulike tilskuddsordninger og innsatser mot barn og unge og deres familier til et større og samlet tilskudd. Fylkesmannen har koordineringsansvaret for pilotprosjektet i Trøndelag.

 

Kommunene i prosjektet

I Trøndelag er det Trondheim, Frøya, Namsos og Nærøysund som har tiltak i pilotprosjektet. Målet er å gi kommunene større frihet til å utvikle og prøve ut ulike modeller og tiltak med bakgrunn i lokale utfordringer og behov.

-Vi har store forventninger til prosjektene og de skal evalueres etter prosjektperioden.  Slik kan erfaringene deles og sikre at arbeidet med å gi tidlig og riktig hjelp til barn, unge og familier forbedres, sier Reidun Korssjøen, seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Trøndelag.

Kommunene har planlagt flere spennende prosjekt.
Namsos kommune skal opprette et tverrfaglig team med alle aktører som jobber med barn, unge, familier – hvor mål, strategier og tiltak vedtas i et forpliktende samarbeid. Nærøysund satser på å nå flere utsatte barn og unge gjennom inkludering i fritidsaktiviteter, etablering av et forebyggende familieteam og en familiekoordinator. Målet er å gi tidlig og helhetlig hjelp.

Trondheim skal utvikle gode og effektive samarbeidsrelasjoner rundt komplekse oppgaver hos ansatte som jobber med målgruppen. Det skal skje på tvers av fag og tjenester.
Frøya kommune forenkler kontakten slik at de har en dør inn til alle kommunale tjenester. Dette gjelder både tjenester som krever vedtak og lavterskel tjenester for utsatte barn, unge og familier.

 

Tidlig hjelp fra mange faginstanser

Når barn og unge trenger hjelp, er det viktig at de får hjelp så tidlig som mulig. Hvis ikke er det stor risiko for at utfordringene blir større og vanskeligere. Flere har også sammensatte problemer som dårlig fysisk eller psykisk helse, lærevansker eller hjem preget av rus og vold.

- Ofte kan ikke slike utfordringer løses hver for seg. Hvis vi skal lykkes, må vi få til tidlig innsats, bedre samarbeid og dialog mellom ansatte i ulike sektorer og ikke minst med barn og unge selv, sier prosjektleder Reidun Korssjøen, oppvekst- og velferdsavdelingen hos Fylkesmannen i Trøndelag.

Et hovedmål med 0-24-samarbeidet er å finne løsninger som bidrar til å bryte med «silotenkning» og styrke lagspillet rundt barn, unge og familier. Både på statlig, regionalt og kommunalt nivå er det mange barrierer for samarbeid på tvers. Ulike systemer for finansiering og ulike juridiske rammeverk kan gjøre det uklart hvem som har ansvar for hva.  Oppgaver overlapper hverandre og kjennskapen til hverandre er ofte liten.

 

  • 0–24 er et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet.

Trøndelag, Innlandet, Vestfold og Telemark er pilotembeter. 12 kommuner deltar i 0-24-piloten. Kommunene har god geografisk spredning, er ulik i størrelse og antall innbyggere, har høy motivasjon og god gjennomføringsevne.

 

Kontaktpersoner:

Erik Stene, oppvekst og velferdsdirektør Fylkesmannen i Trøndelag, tlf. 404 90 516 fmtlest@fylkesmannen.no

Reidun Korssjøen seniorrådgiver Fylkesmannen i Trøndelag, tlf. 73 19 93 52 rekor@fylkesmannen.no

Anne Lene Gregersen Prosjektleder Nærøysund, tlf 415 72 318 anne-lene.fadnes.gregersen@naroysund.kommune.no