Sammenslåing av eiendommer

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Personer\firma som eiere flere eiendommer i samme kommune, kan kreve å få slått sammen disse til en eiendom, jf. matrikkelloven. Som hovedregel kreves det at eiendommene grenser inntil hverandre

Sammenslåing kan ikke gjennomføres hvis den vil føre til prioritetskollisjon mellom panthavere. Ved sammenslåing utvides panterett til hele den sammenføyde eiendom eller festerett.

Se Matrikkelloven § 18 og Matrikkelforskriften § 43.

Hvem kan søke?

Sammenslåing kan kreves av den som har grunnbokshjemmel ved at hjemmelshaver(ne) undertegner på skjemaet Krav om sammenslåing. Skjemaet skal sendes til kommunen.

Klikk her for skjemaet - Krav om sammenslåing

Saksgang:

Kommunen kontrollerer at vilkårene for sammenslåing er til stede, registrerer sammenslåingen i matrikkelen og videresender kravet til tinglysing. Finner tinglysingsmyndigheten at vilkårene foran er oppfylt, anmerkes sammenslåingen i grunnboka. Rekvirenten og kommunen underrettes om utfallet. Panthavere som fra før av ikke er gjort kjent med saken, skal underrettes om sammenslåingen og den nye eiendommens betegnelse.

På samme måte kan flere festeretter sammenslås dersom de ligger på samme grunneiendom. Sammenslåing av festerettigheter kan kreves av hjemmelshaver eller fester, som sender kopi av kravet til andre hjemmelshavere som gis en frist på 2 uker til å uttale seg. Alternativt kan både fester og hjemmelshaver undertegne sammenføyingskravet. Sammenslåing av festerettigheter kan bare skje dersom festekontraktene for grunnstykkene er likelydende og festerettighetene ligger på samme eiendom.

For sammenslåing av eierseksjoner vises til info om seksjonering og reseksjonering.

Hva koster det:

Sammenslåing av eiendommer er ikke gebyrbelagt.