Oppmålingsforretning

Ved en oppmålingsforretning etter matrikkelloven § 33 merker og måler vi opp eiendomsgrenser og fører dem inn i matrikkelen (eiendomsregisteret). Oppmålingsforretningen skal avklare grenser og andre forhold som er nødvendig for matrikkelføringen.

Hvem kan bestille?

Eiere, festere, advokater, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt kan søke. I de tilfellene hvor det er et firma som er eier av eiendommen må det legges ved firmaattest av nyere dato.

Hva skal søknaden inneholde? 

Når du bestiller en oppmålingsforretning kan du bruke standard søknadsskjema, eventuelt kan du søke med epost eller brev. Du må tegne inn på et kart hvilke grenser du ønsker oppmålt.

Hva omfatter tjenesten?

Innkalling og avholdelse av oppmålingsforretning

Innmåling og merking av grensepunkt

Beregning og oppdatering av matrikkelkartet

Oversendelse av melding til tinglysning

Utarbeidelse av matrikkelbrev til kunden

Saksgang:

Søknad om deling av grunneiendom / oppmålingsforretning sendes kommunen

Rekvisisjon av oppmålingsforretning behandles av bygningsmyndigheten. Når opprettelse av ny matrikkelenhet er godkjent overtas saken av oppmålingsmyndigheten.

Oppmålingsmyndigheten kan gi opplysninger om saksgang og forventet tidspunkt for oppmålingsforretning.

Oppmålingsforretning avholdes i marken og denne protokollføres. Eksisterende og nye grenser fastsettes.

Grensepunkt måles og kartfestes. Ny grunneiendom opprettes i matrikkelen og matrikkelføres.

Melding sendes til tinglysing. Tinglyst melding og gebyrer sendes søker/rekvirent sammen med nytt matrikkelbrev. Partene har 3 ukers klagefrist.

Kommunens forventninger til brukeren

Søker/rekvirent er ansvarlig for at alle relevante opplysninger blir lagt frem for kommunen. Ved å benytte fastlagt skjema "Rekvisisjon av oppmålingsforretning" sikrer man at alle opplysninger blir gitt.

Saksbehandlingstid

Rekvisisjon av oppmålingsforretning behandles av bygningsmyndigheten.
Oppmålingsforretning avholdes innen 3 - 16 uker.

Ferdig matrikkelbrev foreligger normalt innen 1-2 uker etter at oppmålingsforretning er avholdt, dersom ikke annet er avtalt.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon