Grensejustering

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

For å rette opp uhensiktsmessige grenser mellom eiendommer kan man foreta en grensejustering\makeskifte.
Med makeskifte menes gjensidig overføring av areal mellom to eiendommer. Arealene skal være noenlunde like i størrelse og verdi.

Av hensyn til panterett er det bare mindre arealer som kan overføres mellom eiendommene, se matrikkelloven § 16 og matrikkelforskriften § 34. Større arealer kan overføres ved arealoverføring/oppmålingsforretning.

Ved grensejustering kan arealet for involverte eiendommer økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men maksimalt 500 m2. En enhet kan likevel ikke avgi areal som i sum overstiger 20 prosent av enhetens areal før justeringen. Grensejustering skal ikke redusere eller øke verdien på noen av de involverte enhetene med mer enn folketrygdens grunnbeløp (1G)
Panterett faller bort i areal som avstås fra en matrikkelenhet ved grensejustering, og panterett i matrikkelenhet som får tillagt areal utvides til også å omfatte dette.
Ved grensejustering trenger ikke partene å fylle ut skjøte, da partenes underskrift i protokollen erstatter dette.

Hvem kan søke?

Eiere, festere, advokater, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt kan søke. I de tilfellene hvor det er et firma som er eier av eiendommen forlanges det vedlagt firmaattest av nyere dato.

Hva skal søknaden inneholde?

Ved bestilling av grensejustering kan kommunens standard skjema brukes, eventuelt kan bestillingen også gjøres med epost eller brev. 
Bestillingen må ha underskrift av registrerte eiere og registrerte festere til de matrikkelenhetene som skal ha endret grensen. Den  skal inneholde forslag til ny grense tegnet inn på kartutsnitt eller målebrev\matrikkelbrev og opplysninger om hvor stort areal som overføres.