Om samfunnsplanen

En kommuneplan består av to deler; en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanen legger føringer for hvordan samfunnet skal utvikle seg de neste 12 årene.

Kommuneplanens samfunnsdel består av mål og strategier som forteller hvilken retning vi vil samfunnet og kommunen som organisasjon skal gå i, og en arealstrategi som er langsiktige, overordnede prinsipper for arealbruk. Kommuneplanens arealdel bestemmer hva arealene i kommunen skal brukes til. Arealdelen bestemmer hvilke områder som skal bygges ut og hvilke som ikke skal på et overordnet nivå.

I Nærøysund kommune eksisterer det ikke en vedtatt samfunnsdel eller arealdel. Disse er under utarbeidelse i 2020-2022. I mellomtiden gjelder de gamle kommuneplanene fra Vikna og Nærøy kommune. 

 

Fremdrift kommuneplanen i Nærøysund:

Planprogrammet for samfunnsdelen ble vedtatt av kommunestyret 11.06.20. Det finner du her (PDF, 694 kB)

Forslag til kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt og sendt på høring av kommunestyret 25.03.21. Forslaget finner du her