Om samfunnsplanen

Kommuneplanens samfunnsdel skal angi mål og statsingsområder for kommunen de neste 12 årene. Samfunnsdelen skal gi retning for hvordan Nærøysund skal utvikle seg, og skal sikre helhetlig og langsiktig styring.

Det skal også utvikles en arealstrategi som angir de overordnede prinsippene for arealbruk i kommunen. Arealstrategien vil legges til grunn ved utarbeidelse av kommuneplanens arealdel i 2021-2022.

Planprogrammet for samfunnsdelen ble vedtatt av kommunestyret 11.06.20. Det finner du her (PDF, 694 kB)

Hvordan skal Nærøysund kommune legge til rette for god samfunnsutvikling? Hva skal vi prioritere å jobbe med? Hvordan skal vi møte våre utfordringer, og hvordan utnytte de mulighetene vi har? Hvordan kan vi samarbeide?

Dette ønsker vi svar på fra innbyggere, lag og foreninger, kommunens ansatte, næringsliv etc.