Tiltakspakke fra Nærøysund kommune

Formannskapet i Nærøysund kommune her vedtatt en tiltakspakke som skal bedre situasjonen for både innbyggere og lokalt næringsliv i forbindelse koronaepidemien. Kommunen skal så langt det er mulig hjelpe de som er i en vanskelig situasjon som følge av epidemien.

Det var et enstemmig formannskap som onsdag i påskeuka vedtok de ti punktene i tiltakspakken som skal bidra til å lette på de utfordringene både privatpersoner og næringsliv har fått som følge av situasjonen rundt koronautbruddet.

– Situasjonen har medført stor usikkerhet rundt både enkeltpersoners private økonomi og økonomien til lokale bedrifter. Det er derfor viktig at kommunen som offentlig aktør bidrar så langt det er mulig til å hjelpe alle de som nå står i en vanskelig situasjon, sier ordfører i Nærøysund Amund Hellesø.

- Det er viktig at vi legger vekt på at vi skal behandle saker raskt, og ha en plan klar for hvordan vi skal sikre en best mulig bruk av de statlige og fylkeskommunale tiltakspakkene, fortsetter ordføreren.

 

Ingen økte kostnader

Tiltakspakken omfatter blant annet muligheter for utsette betalingsfrist på kommunale avgifter og få avdragsfrihet på kommunale startlån

Den innebærer også at kommunen skal opprettholde vedtak om både tilskudd til kulturarrangement og at planlagte prosjekter i kommunal regi skal gjennomføres som planlagt. Det legges dessuten opp til at allerede planlagte prosjekter og innkjøp kan framskyndes for å gi snarlige inntekter til lokale og regionale aktører. Kommunen vil også betale sine regninger til lokale firma så raskt som mulig og ikke vente til forfallsdato

– Tiltakspakken medfører i utgangspunktet ikke økte utgifter for kommunen, vi vil bare forskyve på en del prosjekter samt på noen utgifter og inntekter, sier ordføreren.

 

Skal gjennomføre alle planlagte investeringer

Nærøysund kommune er en stor oppdragsgiver og har i økonomiplanen og årsbudsjettet vedtatt omfattende investeringer. Totalt er det i budsjettet satt av rundt 305 millioner kroner til investeringer i 2020. Tiltakspakken gjør det enda viktigere at disse investeringene blir gjennomført slik at lokale og regionale leverandører og entreprenører får oppdrag i en utfordrende tid.

Vedtaket i formannskapet ble gjort onsdag ettermiddag og rett over påske vil kommuneadministrasjonen starte arbeidet med å forberede de ulike tiltakene og iverksette dem. Kommunen ønsker å legge til rette for at innbyggernes livssituasjon og næringslivets virksomhet blir minst mulig rammet av koronatiltakene.

 

Tiltakspakken:

Dette er de ti punktene i tiltakspakken vedtatt av formannskapet i Nærøysund 8. april:

 

 1. Utsettelse/Forlenget frist på betaling av kommunale avgifter skal innvilges ved forespørsel. Gjelder både privatpersoner og næringsdrivende.
   
 2. Kommunen gir mulighet for avdragsfrihet i inntil 6 mnd. på kommunale startlån.
   
 3. Alle planlagte kulturarrangementer som har fått tilsagn om støtte får tilskudd utbetalt selv om arrangementet er avlyst.
   
 4. Kommunen skal betale sine regninger til lokale firma, så raskt som mulig, ikke vente til forfallsdato.
   
 5. Sørger for at alle påbegynte kommunale prosjekter går som planlagt så langt det lar seg gjøre.
   
 6. Kommunen skal så langt det er mulig fremskynde prosjekter som kan stimulere lokalt næringsliv basert på god dialog med næringslivet.
   
 7. Kommunen skal så langt det er mulig framskynde planlagte innkjøp for å styrke lokalt næringsliv.
   
 8. Kommunen skal prioritere byggesaker, plansaker osv. som stimulerer lokalt næringsliv.
   
 9. Kommunen skal aktivt så raskt som mulig ta kontakt med fylkeskommunen og stille garantier for kommunens andel i bredbåndsprosjekter som kan finansieres i felleskap med fylke/stat.
   
 10. Alle bedrifter skal få tilgang på kommunal rådgiving/hjelp til å benytte seg av statlige støtteordninger.


 

Formannskapet vil fortløpende vurdere nye/endrede tiltak for å bidra til å bedre innbyggerne og næringslivets situasjon