Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag 2021

Trøndelag fylkeskommune utlyser ordningen «Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag» for 2021.
Søknadsfristen er 1. februar 2021, og det skal søkes via nettstedet regionalforvaltning.no.

Frivillige lag og organisasjoner, offentlige og private aktører hjemmehørende i Trøndelag fylke kan søke på ordningen. 
Søknader skal bidra til å oppfylle målsettinger i de gjeldende regionale planer for folkehelse i Trøndelag, samt mål i Økonomiplanen for Trøndelag fylkeskommune. Det vil bli lagt vekt på prosjekt som bidrar til å utjevne sosiale ulikheter og som øker deltakelsen i nærmiljøet av grupper som deltar lite. 

All nødvendig informasjon finnes i lenken nedenfor:
https://www.trondelagfylke.no/vare‐tjenester/folkehelse‐idrettfrivillighet/folkehelse/stotteordninger/