Temaplan for hjemmebaserte tjenester er nå ute på høring

Temaplan for tjenester i hjemmet er en underliggende plan til kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033. Planen omhandler alle helse- og omsorgstjenester som kommunen leverer til personer som bor hjemme. Temaplanen er nå ute på høring og nå ønsker kommunen tilbakemelding på planutkastet. Følg lenke til planutkastet her: Temaplan hjemmebaserte tjenester - Høringsversjon (PDF, 837 kB)

Høringsinnspill sendes til post@naroysund.kommune.no

Frist for å lever høringsinnspill er 13.10.21

De neste 20 årene vil den store økningen av eldre føre til nærmest en dobling av antall personer som lever med demens i Nærøysund. Videre er det en økning i livsstilsrelaterte sykdommer som diabetes, hjerte – kar sykdom og fedme. Andre utfordringer som ensomhet, muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser. Helsetjenestene må i større grad bidra til at befolkningen settes i stand til å ivareta egen helse. Dette er utfordringer som i stor grad belaster helsetjenestene, men som må løses av samfunnet i samarbeid med tjenestene.

Temaplanen for hjemmebasert tjenester hovedstrategi skal identifisere utfordringer og utviklingstrekk kommunen må håndtere de neste fire årene. Planen tar utgangspunktet i kommuneplanens samfunnsdel og skal gi konkrete handlinger og tiltak innenfor helse og omsorgtjenester til innbyggeren som er hjemmeboende. Planen legger til grunn de nasjonale føringer og kommunens utfordring bilde. I henhold til kommunens oversiktsdokument er den fremtidige demografiske utviklingen en stor utfordring for helsetjenestene i årene fremover. Denne planen bidra til at innbyggere i Nærøysund lever gode og meningsfulle liv, og får tilpassede og tilgjengelige helsetjenester når de har behov for det.

For spørsmål til planen, ta kontakt med Folkehelsekoordinator Pia Haugan Traa pr. epost: pia.traa@naroysund.kommune.no / Tlf: 48 26 77 13