Stimuleringsmidler 2022 til veterinære tjenester dagtid – Nærøy vaktdistrikt

Målgruppe: Veterinærer som yter veterinære tjenester dagtid i kommunene Leka og Nærøysund kan søke om stimuleringstilskudd.

Søknadsfrist: 15. februar

Stimuleringstilskudd til veterinære tjenester er en ordning som har vært praktisert helt siden 2008. Nytt fra i år gjelder at veterinærene må selv søke kommunen om stimuleringstilskudd i forkant av kommunens søknad om økonomisk ramme fra Statsforvalter.

 

Veterinærenes søknad om stimuleringsmidler vil være grunnlag for kommunens/ vaktdistriktets søknad om økonomisk ramme fra statsforvalter (frist 1. mars). Det er derfor viktig at veterinærene engasjerer seg og søker i tråd med ordningens formål. Er det noe som er uklart ber vi om at kommunen kontaktes.

 

Formål:

Stimuleringstilskuddet skal bidra til å sikre tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell i næringssvake områder. Med næringssvake områder menes områder hvor behovet for dyrehelsetjenester, og dermed inntjeningsgrunnlaget for veterinærer, ikke er stort nok til etablering av en bærekraftig veterinærpraksis.

 

Prioritering av tiltak

Midlene skal prioriteres til kommuner som har problemer med å få stabil tilgang til veterinær-tjenester, og som legger planer for gode, lokale løsninger.

 

  1. Kommuner med dårlig næringsgrunnlag for veterinærer skal prioriteres.
  2. Lavt dyretall og krevende infrastruktur bør være blant kriteriene for tildeling av tilskudd.
  3. At stimuleringstiltaket er hensiktsmessig for å bidra til å sikre tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell, vil være relevant å tillegge vekt.
  4. At det er vanskelig å rekruttere og beholde veterinær vil være relevant å tillegge vekt.
  5. Det mest aktuelle stimuleringstiltaket er driftsstøtte for å opprettholde 6 veterinærer i klinisk tjeneste dagtid. Herunder er det aktuelt å stimulere til en bærekraftig ordning for tilgang på veterinær tjeneste på dagtid helg. Dette med bakgrunn i at distriktet er stort og komplekst.

 

Behandling av søknad

Søknadene fra veterinærene vil bli behandlet etter at kommunene har fått tildelt ramme fra Statsforvalteren i Trøndelag. (april 2022)

Vi vil ta utgangspunkt i tidligere praksis angående tildeling av stimuleringstilskudd, mht. type tiltak og driftsavtale.

Som informasjon om tidligere praksis legges ved tidligere mal for driftsavtale, samt søknad og tildeling av ramme fra Statsforvalteren i 2021.

Fra 2022 vil det bli stilt vilkår om vaktdeltakelse for utbetaling av stimuleringstilskudd, jf. info fra ldir. Regelverk - Landbruksdirektoratet